Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1989. Η ιδρυτική του «Χάρτα» ήταν η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς. Ουσιαστικά ο ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ ήταν να στηρίξει την ανάπτυξη και υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΣΗΜΜΥ και σε μεγάλο βαθμό να επιδιώξει τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προκήρυξης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου αυτή η στρατηγική επιλογή αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια βάση ερευνητικού προσωπικού, παράλληλα με τις δραστηριότητες της ΣΗΜΜΥ, ούτως ώστε να διεξάγεται προηγμένη έρευνα με ταυτόχρονη βελτίωση της βάση του εργαστηριακού ερευνητικού εξοπλισμού και των υποδομών της Σχολής γενικότερα.

Επιπλέον το ΕΠΙΣΕΥ οργανώθηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τόσο τη δυνατότητα απασχόλησης όσο και ερευνητικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα το ΕΠΙΣΕΥ αναπτύσσεται και ωριμάζει μέσα στο πολύπλοκο και πολυδαίδαλο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την έρευνα, την καινοτομία και τις υποθέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια χώρα όπου οι ερευνητικοί πόροι και η χρηματοδότηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με την πλειονότητα των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών.

Διαβάστε περισσότερα για το ΕΠΙΣΕΥ