0
Διεθνείς Συνεργασίες & Δίκτυα

Έχοντας συμμετάσχει και συντονίσει χιλιάδες εθνικά και ευρωπαϊκά έργα Ε&Α και συμμετέχοντας σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δίκτυα αριστείας, το ΕΠΙΣΕΥ έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε παγκόσμιο επίπεδο.

0
Έργα Ε & Α

Στο ΕΠΙΣΕΥ, αναπτύσσουμε συνεχώς την τεχνογνωσία και την επιστημονική μας γνώση μέσω της συμμετοχής μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

0
Ερευνητές, Διδακτικό Προσωπικό και Διοίκηση

Περισσότεροι από 800 ερευνητές, επιστήμονες, μέλη ΔΕΠ και εμπειρογνώμονες με υψηλά προσόντα είναι ο κύριος πυλώνας των επιτυχημένων επιδόσεων του Ινστιτούτου.

0
Καινοτομία, Clusters & Spin offs

Η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών και η συμμετοχή σε διεθνή clusters, κόμβους και συνεργατικές δομές που προωθούν την καινοτομία αποτελούν σημαντικούς μηχανισμούς για την αξιοποίηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

0
Υποτροφίες, Βραβεία & Αριστεία

Με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας, το ΕΠΙΣΕΥ παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε διδακτορικούς φοιτητές και υποστηρίζει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ερευνητές του ΕΠΙΣΕΥ έχουν συχνά διακριθεί για εξαιρετικά επιτεύγματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
AI and Smart Systems, Hardware and Software, Computer networks, Mobile Communications, Control and Automation, Power Production, Transport and Distribution, Energy, Transport, Climate, Biomedical and Biomechanics, Information Systems, Management and Decision Support, Photonics