Invitation For Expression Of Interest For 2 Contractual Positions: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ

Αθήνα, 14/05/2024

Αρ. πρωτ. 13876

                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 52024)

 

 

Ι) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α) Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).

Ως προς το ΕΠΙΣΕΥ ισχύουν επίσης οι διατάξεις των άρθρων 267 έως 276 και 229 έως 259 του Ν. 4957/2022 καθώς και οι διατάξεις του Ν. 5094/2024 κατά το μέρος που αφορούν τα Ε.Π.Ι.

Σύμφωνα με το άρθρο 267 – Αποστολή

 1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη των τομέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε ένα (1) ή περισσότερα επιστημονικά πεδία, την αλληλεπίδραση μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και την κατάρτιση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού. Τα Ε.Π.Ι. αποτελούν ερευνητικό φορέα σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), διαθέτουν διακριτή νομική προσωπικότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, των άρθρων 229 έως 259, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους και συμπληρωματικά από τον ν. 4310/2014 και την κείμενη νομοθεσία για τους ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής.

 

Β) Ειδικότερα ως προς την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ισχύουν:

 1. i) το άρθρο 8 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998.
 2. ii) το άρθρο 243 Ν. 4957/2022, το οποίο εφαρμόζεται και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 271 παρ. 1 Ν. 4957/2022 και το οποίο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι

«1. Κάθε έργο/πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται από ομάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: … η) πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας.

…  

 1. Η επιλογή πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 διεξάγεται ως ακολούθως:

α) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση του αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει διδακτικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και θερινών ή χειμερινών σχολείων.

β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, εφόσον η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί ή προταθεί από τον φορέα χρηματοδότησης ή κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/ προγράμματα ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση.

γ) Με δημόσια πρόσκληση που επισπεύδεται με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 244, για το πρόσθετο προσωπικό που δεν εφαρμόζονται οι περ. α) και β). Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προσοντολογίου του δημοσίου τομέα, ανάλογα με την εργασία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περίπτωση.

 1. Μέλη της ομάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1 απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/ προγράμματος, συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου/ προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του έργου ή προγράμματος. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση που διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού».

iii) το άρθρο 244 Ν. 4957/2022, το οποίο ορίζει ότι «1. Η επιλογή του πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που δεν εμπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 243, πραγματοποιείται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και όπου αλλού απαιτούν η Επιτροπή Ερευνών και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου. Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

 1. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε απαραίτητα ή/και πρόσθετα προσόντα ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της προς ανάθεση εργασίας ή του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης για να κρίνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Αν το αντικείμενο της προς ανάθεση εργασίας ή του έργου απαιτεί τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας ή εξέτασης ειδικών γνώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης και τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, καθώς και την εξεταστέα ύλη και τη βαθμολογική βάση αυτών. Η αξιολόγηση των υποψηφίων αν πραγματοποιηθεί πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν οι υποψήφιοι δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, κατατάσσονται στον πίνακα αποκλεισθέντων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής και η μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής.
 2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησής του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/ προγράμματος για τις ανάγκες του οποίου πραγματοποιείται η πρόσληψη προσωπικού, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων που επισπεύδονται για τις ανάγκες του έργου/προγράμματος και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους. Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ή άλλα μέλη της ομάδας έργου από τις κατηγορίες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 243. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με τη διάρκεια του έργου, αν το έργο έχει σαφή ημερομηνία λήξης, άλλως η θητεία είναι ετήσια. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν την ιδιότητα συζύγου ή συμβίου ή να έχουν σχέσεις συγγένειας έως τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Αν μέλος της Επιτροπής έχει κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.
 3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 245, τα αποτελέσματα καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά».
 4. iv) το άρθρο 270 του Ν. 4957/2022 το οποίο προβλέπει ότι «Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) δύνανται να χρηματοδοτούνται για βασική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενό τους, καθώς και για έρευνα που εξυπηρετεί την ανάπτυξη φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή από οποιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Τα Ε.Π.Ι. δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και συμβάσεις έναντι αμοιβής για την εκτέλεση έργου ή την παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας. Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των πόρων και των χρηματοδοτήσεων που διαχειρίζονται τα Ε.Π.Ι. εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 230».
 5. v) το άρθρο 230 Ν. 4957/2022 το οποίο ορίζει ότι « 1. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εθνικοί πόροι:

αα) κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), ιδίως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λοιπών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,

αβ) χρηματοδοτήσεις για τη συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα από εθνικά κονδύλια (matching funds),

αγ) χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημόσιου τομέα.

β) Διεθνείς πόροι: χρηματοδοτήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

γ) Ιδιωτικοί πόροι και χρηματοδοτήσεις:

γα) έσοδα από χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γβ) τέλη φοίτησης, δίδακτρα και πάσης φύσης έσοδα από την οργάνωση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, θερινών και χειμερινών σχολείων και επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

γγ) έσοδα από την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων,

γδ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών κλινικών προς τρίτα φυσικά πρόσωπα ή φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό τους, καθώς και έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του φορέα,

γε) χρηματοδοτήσεις έργων/προγραμμάτων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών και κλινικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων φυσικών προσώπων ή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Ίδιοι πόροι:

δα) παρακρατήσεις (overhead) επί των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που επιβάλλονται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την οικονομική διαχείριση των έργων/ προγραμμάτων των περ. α) έως γ),

δβ) έσοδα από εκδόσεις μετά την εκκαθάρισή τους,

δγ) έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας του Α.Ε.Ι., που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και έσοδα από εταιρικά μερίδια και την εν γένει συμμετοχή τους σε εταιρείες έντασης γνώσης,

δδ) έσοδα από τόκους και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.,

δε) έσοδα από τις κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση ποσοστού επί του εισοδήματος των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 257,

δστ) έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοιβών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37),

δζ) κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τη συμμετοχή τους σε έργα/ προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής,

δη) έσοδα από τα παράβολα που καταβάλλονται υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,

δθ) έσοδα που αποδίδονται από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα στα οποία συμμετέχει το Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 271.

 1. Οι φορείς χρηματοδότησης που εισφέρουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή τον επιχορηγούν για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων δύναται να καθορίζουν ειδικότερους όρους σχετικά με την εκτέλεσή τους, όπως το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν, την ομάδα έργου, τη χρονική διάρκεια του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος. Για τα έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα εν λόγω στοιχεία καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών».
 2. vi) το άρθρο 237 παρ. 4 και 7 Ν. 4957/2022 το οποίο ορίζει ότι «4. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. για την κάλυψη του λειτουργικού του κόστους. Το ύψος του ποσοστού παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων κάθε έργου/προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση το ύψος αυτού δύναται να καθορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης έργων/προγραμμάτων ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου. Τα έσοδα των παρακρατήσεων επί των εσόδων έργων/προγραμμάτων αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 230

….

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζεται η κατανομή του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τη βεβαίωση της παρ. 6 με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. Από το συνολικό ποσό των ετήσιων εσόδων αφαιρείται το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 5. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. των άρθρων 207 έως 216,

β) την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του,

γ) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι., του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων, φυσικού αερίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Α.Ε.Ι.,

δ) αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ε) την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226,

στ) την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι.»

vii) οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν για τα ΕΠΙ.

viii) Κατ’ άρθρο 20 Ν. 4310/2014, Πόροι των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων προβλέπεται ότι ‘’οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από:

‘’β) Ίδιους πόρους και ειδικότερα από:

αα) Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται.

ββ) Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

γγ) Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.

δδ) Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.

εε) Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (πλην Π.Δ.Ε.).

στστ) Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.

 1. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς μεριμνούν για τη διακριτή απεικόνιση στα τηρούμενα διπλογραφικά βιβλία και τη διακριτή λογιστική παρακολούθησή τους, των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους.’’

Κατά δε άρθρο 93 Ν. 4310/2014 – Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Δημόσιων Ερευνητικών Οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου προβλέπεται ότι ‘’Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου, που απασχολείται σε έργα ή προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν υπάγεται μισθολογικά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν στο προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κάθε φορέα, με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).’’

 

Γ) Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

 1. i) τις ανωτέρω διατάξεις και τις υφιστάμενες ανάγκες στελέχωσης της Κεντρικής του Υπηρεσίας, με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας, εκτέλεσης και παρακολούθησης των ανειλημμένων ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων, προγραμμάτων, συμβάσεων και δράσεων.
 2. ii) το γεγονός ότι το ΕΠΙΣΕΥ εκτελεί κατά τον παρόντα χρόνο πολυάριθμα έργα, προγράμματα και συμβάσεις, η διαδικασία κι ο φόρτος διαχείρισης των οποίων προκαλεί την ανάγκη προσέλκυσης ικανού αριθμού έμπειρων στελεχών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 52024).

iii) το γεγονός ότι η δαπάνη απασχόλησης του εν λόγω, εκτάκτου – μη τακτικού προσωπικού, καλύπτεται από τους ίδιους πόρους του ΕΠΙΣΕΥ.

 1. iv) το γεγονός ότι το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ αποφάσισε την έναρξη, στελέχωση, εκτέλεση και συνέχιση του διαχρονικού και ισόχρονου της λειτουργίας υπό τις παρούσες ανάγκες έργου με τον τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 52024
 2. v) Tην από 10/05/2024 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ως άνω έργου.
 3. vi) Την από 22/12/2023 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Προκηρύσσει τις κατωτέρω θέσεις για την κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών.

 

Δ) ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. Το ΕΠΙΣΕΥ, σε εκτέλεση της από 10/05/2024 Απόφασης του ΔΣ αυτού (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘’ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ’’ της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης του Ινστιτούτου, σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης.

Σύμφωνα με το καταστατικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΠΙΣΕΥ, η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού και των συνεργατών ΔΕΝ καλύπτεται από κονδύλια Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων συνεργατών θα διενεργηθεί από την συστηθείσα κατά τα ανωτέρω Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ επί δέκα (10) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, μη προσμετρωμένων των ημερών δημοσίευσης και κατάθεσης αιτήσεων.

ΙΙ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:  Δύο (2) στελέχη Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Ερευνητικών  Προγραμμάτων

(Διάρκεια: 3 έτη με δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη κατά τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, συνολικά, σε διαχείριση ερευνητικών έργων.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό σε οικονομικές σπουδές
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, σε ερευνητικό φορέα με αντικείμενο διαχείριση έργων
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση πλατφόρμων HORIZON ECAS, ΕΣΠΑ – ΠΣΚΕ, ENI CBC MED MIS και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων
 • Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα διαχείρισης έργων και κατά προτίμηση με το RESCOM, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των έργων του ΕΠΙΣΕΥ.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

–   Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

–   Έλεγχος τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων

–   Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων

–   Εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών εκτελούμενων προγραμμάτων-συμβάσεων

–   Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων

–   Διαχείριση των διενεργούμενων διαδικασιών προμηθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

–   Ενημέρωση των  τμημάτων του Ινστιτούτου και των Επιστημονικών Υπευθύνων αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.

 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια Βάρος Κριτηρίου
1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ 100, ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΣ 0 10%
2 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε διαχειριση εργων Ερευνητικού φορεα 4 μόρια για κάθε μήνα εμπειρίας εως 25 μηνες 40%
3 Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 4 μόρια για κάθε μήνα εμπειρίας εως 25 μηνες 10%
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 0-100 20%
5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 0-100 20%
ΣΥΝΟΛΟ

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, για τις ανωτέρω θέσεις, έως και την 27/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, προς απόδειξη και τεκμηρίωση των απαιτουμένων κι επιθυμητών στην παρούσα πρόσκληση στοιχείων:

 • Τίτλους – Βεβαιώσεις Σπουδών, Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας, Πιστοποιητικά Γνώσης Υπολογιστών.
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 • Ένσημα, Συμβάσεις Εργασίας / Έργου / Παροχής Υπηρεσιών, Συστατικές Επιστολές, Βεβαιώσεις Εργασιακής Εμπειρίας, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης, Φορολογικά Παραστατικά

στη διεύθυνση: ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, Ζωγράφου (Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ).

Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και το αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η θέση και ο κωδικός, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται εκτυπωμένα – φωτοτυπημένα, ευκρινώς, τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα και τεκμηριωτικά στοιχεία κι έγγραφα καθώς και η αίτηση, υπογεγραμμένη.

Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα.

Το ΕΠΙΣΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του φακέλου.

Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται, στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, ΤΚ 15782, Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9:00 – 15:00, υπό τους ίδιους ως άνω όρους.

Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές, βάσει νομίμου αποδεικτικού εγγράφου στρατολογίς.

Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί νομίμως ως προς την ισοτιμία ή / και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, ένσημα, με συμβάσεις έργου – παροχής υπηρεσιών που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή / και με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά ή και σε αναπτυξιακά προγράμματα η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του υπευθύνου έργου, στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του/της υποψηφίου/ας και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο/η υποψήφιος/α με τον φορέα.

Οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία αποδεικνύονται με αναλυτικές βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, πιστοποιήσεις, πρόγραμμα σπουδών, συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με το οποίο τυχόν τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία (π.χ. αντικείμενο υπηρεσιών συμβάσεων μίσθωσης έργων που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος, κλπ.)

Το ΕΠΙΣΕΥ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους διευκρινίσεις μόνο επί των υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΙΙ. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ.

H Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη θέση.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή βαθμολογεί, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα – Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί).

Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100.

Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην τεχνική κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την καταρχήν επιλογή τους.

ΙΙΙ. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την τεχνική κρίση του, από τις υποβαλλόμενες προτάσεις, εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης στο ανωτέρω πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων». Σε περίπτωση αποδοχής των προτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 244§4 Ν. 4957/2022.

 1. IV. Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης και έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15:00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων υποβαλόντων προτάσεις παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.

β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.

Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.

Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.

Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 245 παρ. 2 Ν. 4957/2022.

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία έχει διορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου.

 

 1. V. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι Επιλεγέντες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος πληρωμής.

Η συνολική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ισόχρονη της περιόδου που εκάστοτε αναφέρεται στην παρούσα, με δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται με βάση τον ν. 4387/2016, όπως κάθε φορά θα ισχύει καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους αυτού, αναλόγως της συμβατικής σχέσης μεταξύ ΕΠΙΣΕΥ και συμβαλλομένου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν πρόωρα κατ’ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων.

Οι αποδοχές / αμοιβές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία και το έργο στο οποίο εντάσσεται, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου.

 

VΙ. Ενόψει της εκτός Δημοσίου Τομέα φύσης του ΕΠΙΣΕΥ αλλά και της εν γένει νομικής φύσης της παρούσης διαδικασίας επιλογής, διευκρινίζεται ότι η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και δε συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο διοικητική διαδικασία ή σύμβαση.

Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ουδόλως δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του ΕΠΙΣΕΥ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iccs.gr/.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (Π. Καϋμενάκη, τηλ: 2107724438, email: episey@central.ntua.gr).

 

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς

Αθήνα, 14/05/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ: 00302107723847  Fax: 00302107722456  Email: episey@central.ntua.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):
E-MAIL:

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη θέση   ……………………………………………………………………..………………..………………………………………………………………,  με κωδικό: …………………….… , στο πλαίσιο του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ», σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

Ο/Η Αιτ…………..

 

Recent News