Invitation For Expression Of Interest For 1 Contractual Position: ΕΝΟΡΑΣΗ

Αθήνα, 29-04-2024

Αρ. Πρωτ: 12500/29-4-2024

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).

Τέλος, το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) ρυθμίζεται από τον Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.»

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Το αρθ. 243 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά   Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
 5. Το αρθ. 12 της με 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/ 31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014- 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”.
 6. Τον ν. 5027/2023 (ΦΕΚ A’ 48/02-03-2023) με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2614/21-04-2023) με τίτλο «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.
 8. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΠΙΣΕΥ.
 9. Το άρθρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998.
 10. Το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016
 11. Το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014
 12. Το άρθρο 230 του Ν. 4957/2022.
 13. Τις διατάξεις των άρθρων 243 έως 247 του Ν. 4957/2022, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων / προγραμμάτων και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.).
 14. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.
 15. Την με Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1596/18.04.2022 1η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 16. Την από 20-04-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 14.1) με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» και κωδικό Πράξης MIS: 5149205, καθώς και του Προϋπολογισμού αυτού, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται στον ως άνω Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων
 17. Την από 20-04-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργο με τίτλο: «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ», κωδικό πράξης ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, κωδικό πρότασης Τ2ΕΔΚ-01928
 18. Την από 29/12/2023 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΣΕΥ.
 19. Tην από 26-04-2024 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης.

 

Ανακοινώνει

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ), κωδικό πράξης ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, κωδικό πρότασης Τ2ΕΔΚ-01928, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008200 και Ε.Υ. τον Αν. Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνο Τζαφέστα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 1. I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Ρομποτική
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμβολή στην ανάπτυξη του συστήματος ευφυούς ελέγχου και σχεδιασμού κίνησης του αυτόνομου ρομποτικού οχήματος.

Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων βέλτιστου σχεδιασμού δρόμου (path planning) και ελέγχου πορείας του αυτόνομου ρομποτικού οχήματος επί εξωτερικού πεδίου για την εκτέλεση σχεδίου ρομποτικής επιθεώρησης εντός εγκαταστάσεων ΚΥΤ.

Συμβολή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών σε εγκαταστά­σεις ΚΥΤ και ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων.

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης  επιστημονικών  δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

(Ενότητες Εργασίας: ΕΕ2, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και είναι συνολικής διάρκειας μέχρι 7 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 8.050,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ρομποτική
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: ·     Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών νομίμως αναγνωρισμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: ·    Διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.

·    Τεχνικές αναφορές ή/και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

·    Γνώση στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής σε Python, C++, Linux, ROS, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.

 

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Κωδικού θέσης Βαθμολόγηση
1 Διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τρόπος απόδειξης:

Αποδεικνύεται από την κατάθεση αντιγράφου της διπλωματικής εργασίας.

 

Μοριοδότηση: 30 μόρια

30 μόρια
2 Τεχνικές αναφορές ή/και δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τρόπος απόδειξης:

Αποδεικνύεται από κατάθεση αντιγράφων τεχνικών αναφορών ή/και επιστημονικών εργασιών με τα ονόματα των συγγραφέων. Σε περίπτωση εμπιστευτικής αναφοράς κατατίθεται η σελίδα με τον τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων). Ο μέγιστος αριθμός αναφορών/εργασιών είναι 3.

 

Μοριοδότηση: Αριθμός αναφορών/εργασιών * 10 μόρια

0-30 μόρια
3 Γνώση στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Python, C++, Linux, ROS, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.

 

Τρόπος απόδειξης:

Αποδεικνύεται από την κατάθεση προγραμμάτων/πακέτων εφαρμογών.

 

Μοριοδότηση:

Άριστη εμπειρία (>2 προγράμματα/πακέτα εφαρμογών): 30 μόρια

Πολύ καλή εμπειρία (2 προγράμματα/πακέτα εφαρμογών): 20 μόρια

Καλή εμπειρία (1 πρόγραμμα/πακέτο εφαρμογών): 10 μόρια

0-30 μόρια
4 Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. 0-10 μόρια
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

 1. IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

 1. Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από  δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν.4250/2014 ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 1. Όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά κριτήριο για κάθε θέση.
 2. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) και που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

Δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στα ελληνικά.

 1. V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 09-05-2024 και ώρα: 12:00, σε έντυπη μορφή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΕΥ,

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Τ.Κ:15780, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη για το Έργο “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)”, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνο Τζαφέστα
 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 12500/29-4-2024
 3. Ο Κωδικός της θέσης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση
 4. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου συστημένης επιστολής ή το αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα. Το ΕΠΙΣΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του φακέλου. Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9:00 – 15:00, υπό τους αυτούς ως άνω όρους.

 

 1. VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 2. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. H Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή βαθμολογεί, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα – Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί). Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100.

Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην τεχνική κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης.  Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ αρχήν επιλογή τους.

 1. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την τεχνική κρίση του, από τις υποβαλλόμενες προτάσεις, εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης στο ανωτέρω πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων».

 1. Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου. πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.

Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων υποβαλλόντων προτάσεις παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.

β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.

Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα διορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου.

Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.

 

VII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του ΕΠΙΣΕΥ.
 3. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ.
 5. Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στην κα. Βασιλική Πλατίτσα τηλ. +30-210-7721527 ώρες 10:00-14:00 ή στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση: vicky.platitsa@gmail.com.

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

 

Ιωάννης Ψαρράς,

Καθηγητής ΕΜΠ

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ: 00302107723847  Fax: 00302107722456  Email: episey@central.ntua.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)”

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):
E-MAIL:

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη θέση   ……………………………………………………………………..………………..………………………………….…,  με κωδικό: ……… , στο πλαίσιο του έργου: «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)», σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 12500/29-4-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

Ο/Η Αιτ…………..

Recent News