Invitation For Expression Of Interest for 2 Contractual Positions (in Greek): Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT

 

Αθήνα, 14-12-2023

Αρ. Πρωτ: 34888

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού
 4. Το αρθ. 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 5. Το αρθ. 12 της με 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/ 31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
 6. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 8064/25-04-2016 Πράξη του Πρύτανη του ΕΜΠ, νομίμως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αρ. 246/17-05-2016
 7. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΠΙΣΕΥ
 8. Το άρθρο 7 του ΠΔ 271/1989, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 13/1998.
 9. Το άρθρο 93 του N. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016
 10. Το άρθρο 17 του Ν. 4386/2016, δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 20§1β του Ν. 4310/2014
 11. Το άρθρο 51§1 του Ν. 4485/2017
 12. Τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του Ν. 4485/2017, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται, όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων / προγραμμάτων και στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και ειδικότερα το άρθρο 64§§2&3 του ίδιου Νόμου.
 13. Την με Α.Π. 1596/Β1/340/14.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΑΘΛ465ΧΙ8-5ΨΦ) Προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 4004/Β1/1055/28.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΡ46ΜΤΛΡ-73Κ) απόφαση.
 14. Την με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.
 15. Την με Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2108/23.05.2022 2η Τροποποίηση  της Εγκριτικής Απόφαση Χορήγησης Ενισχύσεων στη Δράση  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με Κωδικό ΟΠΣ TA 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 16. Την από 27-05-2022   Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 14.1) με την οποία εγκρίθηκε το έργο με τίτλο: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008400, καθώς και του Προϋπολογισμού αυτού, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων
 17. Την από 27-05-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης στα πλαίσια του έργο με τίτλο: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT».
 18. Την από 29/12/2021 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα 7.1) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ενστάσεων του ΕΠΙΣΕΥ.
 19. Tην από 15-12-2023 Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης.

 

 

Ανακοινώνει

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008400 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Πέτρο Παύλο Σωτηριάδη, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

 

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ/ΘΕΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7: Βοηθός Ερευνητή
Ειδικότητα: Ερευνητής.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

 

ΕΕ2: Ανάπτυξη IMU (Αδρανειακή Μονάδα Μετρήσεων) για πλοία.

Π2.1: IMU για πλοία.

Π2.2: Αναφορά Διάχυσης Αποτελεσμάτων.

 

ΕΕ3: Ανάπτυξη Αυτόνομου Μετρητή Σήματος 4-20mA.

Π3.1: Αυτόνομος Ασύρματος Μετρητής Σήματος Ρεύματος 4-20mA.

 

Θα συμβάλλει κυρίως στο κομμάτι που αφορά την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων καθώς και στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και εν γένει στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, όπως, ενδεικτικά, στη συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια για να προβεί ή να βοηθήσει στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι συνολικής διάρκειας 4 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 1200 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

 1. II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7 Βοηθός Ερευνητή
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: 1.       Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας με θέμα σχετικό με ηλεκτρονική ή ηλεκτρονικά κυκλώματα.

2.       Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών.

3.       Τουλάχιστον 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την ηλεκτρονική ή τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: 1.       Επιστημονικές δημοσιεύσεις επιπλέον των απαιτούμενων σχετικές με την ηλεκτρονική ή τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή τον ηλεκτρομαγνητισμό.

2.       Μεταπτυχιακό στην Ραδιοηλεκτρολογία.

3.       Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

 

 

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 7 ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις επιπλέον των απαιτούμενων σχετικές με την ηλεκτρονική ή τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Βαθμολογούνται οι δημοσιεύσεις επιπλέον των ελάχιστων απαιτούμενων με μέγιστο αριθμό δημοσιεύσεων 10 επιπλέον των υποχρεωτικών, δηλαδή 20 συνολικά.

Μοριοδότηση: 5 μόρια ανά επιπλέον δημοσίευση. Μέγιστη μοριοδότηση 3 μόρια*10 δημοσιεύσεις = 30 μόρια.

30
2 Μεταπτυχιακό στην Ραδιοηλεκτρολογία.

Τρόπος απόδειξης: Πιστοποιητικό.

Μοριοδότηση: 20 μόρια.

20
3 Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου ανώτερου από B2.

Τρόπος απόδειξης: Πιστοποιητικό.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

– Καλή γνώση (επιπέδου B2) / 5 μόρια

– Πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1) / 10 μόρια

– Άριστη γνώση (επιπέδου C2) /20 μόρια

20
4 Συνέντευξη (εφόσον διενεργηθεί) με στόχο την συνολική αποτίμηση της εικόνας του υποψηφίου συνεργάτη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, τα συνολικά προσόντα και τις συνολικές επιστημονικές, ερευνητικές και επαγγελματικές επιδόσεις του. 30
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 

 1. IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

 1. Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από  δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 1. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.) και που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

 

 

 1. V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 3/01/2024 και ώρα: 15:00, σε έντυπη μορφή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΕΥ,

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Τ.Κ:15780, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη για το Έργο: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Πέτρο Παύλο Σωτηριάδη
 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 34888/14-12-2023
 3. Ο Κωδικός της θέσης για την οποία υποβάλλεται η πρόταση
 4. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

 

Ως χρόνος υποβολής της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου συστημένης επιστολής ή το αποδεικτικό παράδοσης σε ταχυμεταφορέα. Το ΕΠΙΣΕΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για την κατάσταση ή το χρόνο παραλαβής του φακέλου. Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής ο φάκελος θα υποβάλλεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ: 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 9:00 – 15:00, υπό τους αυτούς ως άνω όρους.

 

 1. VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 2. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από 3μελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται νομίμως, κατά τις κείμενες διατάξεις, δυνάμει απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. H Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και ελέγχει αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη για την συγκεκριμένη θέση. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή βαθμολογεί, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα – Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί). Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός Προσόντων – Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100.

Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα προσκληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας αυτών. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα τηρηθούν συνοπτικά πρακτικά ενώ το πλαίσιό της θα διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη απόκειται στην τεχνική κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από το ΕΠΙΣΕΥ οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ αρχήν επιλογή τους.

 1. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την τεχνική κρίση του, από τις υποβαλλόμενες προτάσεις, εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης στο ανωτέρω πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων».

 1. Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου. πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.

Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης – βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων υποβαλόντων προτάσεις παρέχεται αποκλειστικώς, μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997.

β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.

Η ένσταση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα διορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου.

Η υποβολή ενστάσεων για μια θέση, δεν κωλύει την υπογραφή ενστάσεων για τις υπόλοιπες θέσεις.

 

VII. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του ΕΠΙΣΕΥ.
 3. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 5. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ.

 

 

VIII. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνσηq http://www.iccs.gr/. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στον κ. Πέτρο Παύλο Σωτηριάδη τηλ. +302107724178 e-mail: pps@central.ntua.gr pps@mail.ntua.gr pps@ieee.com .

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

 

 

Ιωάννης Ψαρράς,

Καθηγητής ΕΜΠ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Βασικά στοιχεία της θέσης της Πρόσκλησης

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μήνες) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 7
Ερευνητής
Ερευνητής, Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας με θέμα Διδακτορικής Διατριβής σχετικό με ηλεκτρονική ή ηλεκτρονικά κυκλώματα. Συμμετοχή στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

ΕΕ2: Ανάπτυξη IMU (Αδρανειακή Μονάδα Μετρήσεων) για πλοία.

·         Π2.1: IMU για πλοία.

·         Π2.2: Αναφορά Διάχυσης Αποτελεσμάτων.

ΕΕ3: Ανάπτυξη Αυτόνομου Μετρητή Σήματος 4-20mA.

·         Π3.1: Αυτόνομος Ασύρματος Μετρητής Σήματος Ρεύματος 4-20mA.

Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και έως 4 μήνες Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ: 00302107723847  Fax: 00302107722456  E-mail: episey@central.ntua.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«…………………………………………………………………………………………………..»

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ):
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ):
E-MAIL:

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στη θέση   ……………………………………………………………………..………………..…………………………………………………, με κωδικό: ……… , στο πλαίσιο του έργου: «………………………………………………………….», σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. ……………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 

Ο/Η Αιτ…………..

 

Recent News