ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

Project ID – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ / ΓΓΕΚ (MIS-ΟΠΣ): 5131415

Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-03511

ICCS project ID: 68007500

Acronym: ASSURE

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

“ASSURE”

«Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ανεμογεννήτριες»

Title: «Automated specialized surveillance radar application technologies for accurately assessing and mitigating the effects of wind-turbine generated electromagnetic wave scattering»

 

Duration in months: 28

 

Description

The objective of the research project ASSURE is the design and development of a novel, reliable software tool, able to determine the effects of electromagnetic waves on surveillance radars due to the presence of wind turbines in their vicinity. An automated, parametric and upgradable software tool will be developed, that will be able to estimate and mitigate the electromagnetic wave scattering from neighboring wind turbines on radar systems. The project aims at providing specialized radar analysis methods for surveillance applications, in a burdened electromagnetic environment, by reducing false alarms and increasing the probability of detection.

ASSURE will mainly focus on the effect of wind turbines within the radar coverage area. Because of the electromagnetic (EM) scattering and clutter phenomena caused by the rotational movement of wind turbines, the positioning of wind farms close to the radar surveillance fields, significantly affects their function for target identification and recognition. This requires systematically analysis of these effects, which have been recognized by the Greek State and already result in time-consuming licensing procedures for wind farms.

ASSURE aspires to address the above issues by developing an automated, parametric and extensible software tool based on accurate theoretical models and simulation parameters that visualize the effects of wind farms using types of topographic data in a user-friendly environment. The tool will accurately assess the adverse effects of wind turbines on radars, creating a precise and systematic model of the relevant effects, taking into account the characteristics of radar and of wind turbines, as well as those of the scattering targets by enabling the setting of ban zones.

 

 

The European project NeMo won the 1st prize in the ‘Most Feasible’ category of the MOBI Grand Challenge Phase II Citopia in Los Angeles
Testing 5G-enabled CAM functionalities in cross-border scenarios: the first-ever public demonstration across the Greece -Turkey border