Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας  του  ICCS συστήνεται για να λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την αντίστοιχη και προαιρετική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4521/2018 (άρθρα 21-28). Από το 2022, η επιτροπή εγγυάται δεοντολογικά την αξιοπιστία των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ICCS. Ο ρόλος της επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες και τα έργα διεξάγονται με σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, στην αυτονομία των συμμετεχόντων, στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η επιτροπή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση ότι η έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπους, ζώα ή ευαίσθητα δεδομένα τηρεί τα δεοντολογικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης  ότι κάθε είδος και μορφή διάκρισης των δικαιούχων του συγκεκριμένου έργου ή των εμπλεκομένων σε αυτό θα πρέπει να  να αποφεύγονται, με βάση τα κριτήρια της εθνικότητας, της φυλής, της καταγωγής, της γλώσσας, του φύλου, της θρησκείας, της ιδιωτικής ζωής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των φυσικών ικανοτήτων και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Η επιτροπή αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη. Εξετάζει και αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται από τους ερευνητές για να διασφαλίσει ότι οι προτεινόμενες μελέτες συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας, τους νομικούς κανονισμούς και τις θεσμικές πολιτικές.

Συνολικά, η επιτροπή λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ICCS τηρεί τα δεοντολογικά πρότυπα και συμβάλλει υπεύθυνα στην πρόοδο της γνώσης, ενώ παράλληλα σέβεται τα δικαιώματα και την ευημερία των συμμετεχόντων και των υποκειμένων που εμπλέκονται στην έρευνα.