Δημιουργώντας κοινωνικό αντίκτυπο

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) ιδρύθηκε το 2022 για να υποστηρίξει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στο ΕΠΙΣΕΥ.  Με στόχο η καινοτόμα ερευνητική δραστηριότητα να δημιουργήσει κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο, το Γραφείο λειτουργεί σήμερα ως ο ζωτικός σύνδεσμος μεταξύ της ακαδημαικής, ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που διευκολύνουν την ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης, καλών πρακτικών, τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης. Βασική μας δραστηριότητα είναι ο εντοπισμός καινοτόμων και πρωτοποριακών ερευνητικών αποτελεσμάτων, ιδεών και τεχνολογιών που έχουν τη δυναμική να σταθούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά και να συμβάλλουν στις έξυπνες κοινωνίες του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η υποστήριξη των ερευνητών μας σε ζητήματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, σε διαδικασίες δημιουργίας spin offs, στην ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ και σε σχετικά θέματα που θα οδηγήσουν στην  εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, αποτελεί βασική μέριμνα του γραφείου.

Υπηρεσίες TTO

Από την εφεύρεση στην αγορά

Με αποστολή να διασφαλίσουμε τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της  πρωτοποριακής έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ, το ΤΤΤ αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την υποστήριξη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΕ), εμπειρογνωμοσύνης, βέλτιστων πρακτικών, μάθησης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων από τα πανεπιστήμια στον εμπορικό και δημόσιο τομέα.

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες με στόχο:

 • Ανάδειξη των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που προκύπτουν στην κοινότητα ICCS
 • Υποστήριξη των ερευνητών του ICCS στη διαδικασία αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (συμβάσεις, συμφωνίες μεταφοράς υλικού, κατοχύρωση πατεντών και αδειοδότηση ερευνητικών αποτελεσμάτων κ.λπ.)
 • Υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των spin-offs
 • Εποπτεύει τις ερευνητικές πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την αδειοδότηση πνευματικής ιδιοκτησίας, τη μεταφορά γνώσης, τη συνεργασία ακαδημαϊκών και βιομηχανικών φορέων.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα που αφορούν τη μεταφορά τεχνολογίας, την επιχειρηματικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία, τις δυνατότητες συνεργασίας και χρηματοδότησης.
 • Αξιολόγηση του εμπορικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της γνώσης των τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο του ICCS
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ερευνητές,  καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα που αφορούν την εμπορική εκμετάλλευση, τα επιχειρηματικά μοντέλα και
 • Υποστήριξη στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες), καθώς και υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων αυτών στο Εθνικό Μητρώο Νέων Επιχειρήσεων της ομώνυμης Ανώνυμης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Α.Ε.).
 • Οικοδόμηση και διατήρηση των εξωτερικών σχέσεων της κοινότητας, υποστήριξη των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανταλλαγή πληροφοριών. Χαρτογράφηση του παραγωγικού τομέα (βιομηχανία και ΜΜΕ) και προσδιορισμός της τεχνολογικής ζήτησης και των αναγκών.
 • Προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των πρακτικών μεταφοράς γνώσεων

Όλα τα σχετικά αρχεία είναι προς το παρόν στα ελληνικά. Πρόσβαση στην έκδοση PDF:

 1. Στόχοι και αντίκτυπος του TTO | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΕΥ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΡΟΗ 
 2. Πολιτική και νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση του ανταγωνισμού | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
 3. Σχεδιασμός & Δομή του TTO | ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 4. Πολιτική και Διαδικασίες ΤΤΟ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΤΟ 
 5. Πολιτική και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 6. Οργανωτική δομή του ΤΤΟ | ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 7. Policy for Research Results Exploitation and Spin-offs establishment | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας & Υπολογιστών “ICCS”
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 15773
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 04:00 μ.μ.

Ευάγγελος Σιώκας
ΑΧΜ, PhD Τηλέφωνο: +30 210 7723200 Email: vagsiok@chemeng.ntua.gr

Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

10 Ιουλίου, 2024|

Με την με α.π. 2888/09.07.2024 (ΑΔΑ: 9Ε35Η-0ΡΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Παπαθανάση, με τίτλο: Πρώτη (1η) Τροποποίηση – [...]

O Ά.Αμδίτης για τρίτη συνεχόμενη θητεία στην Προεδρία της ERTICO

3 Ιουλίου, 2024|Tags: |

Εκλέγεται για τρίτη φορά ο Δρ Άγγελος Αμδίτης: μια σημαντική ελληνική διάκριση για τον τομέα μεταφορών Με ομόφωνη απόφαση κατά την 34η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για [...]

Το ΕΠΙΣΕΥ ώς ‘Κey Innovator’ σύμφωνα με το EU Innovation Radar: καινοτομία σε 5G και IoT για την υποστήριξη του λιμένα

1 Ιουνίου, 2024|Tags: |

Είμαστε περήφανοι που μία από τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου 5G-LOGINNOV (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020) ξεχώρισε [...]