Έντυπο Υλικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Ενημερωτικό Υλικό για Πληρωμές

 

Δικαιολογητικά Πληρωμών

Διαχείριση Προγραμμάτων 

   Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Σχέδια Συμβάσεων 

(τελευταία ενημέρωση 16/1/2019)

 Έντυπα παλαιοτέρων ετών

ICCS Rates

Θεσμικό πλαίσιο

Προμήθειες

(τελευταία ενημέρωση 18/10/2018)

Συμβάσεις Προμηθειών – Απευθείας Ανάθεση 

(τελευταία ενημέρωση 20/03/2018)

ΕΣΠΑ

(τελευταία ενημέρωση 09/06/2023)

 Οδηγίες-Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΣΠΑ