Έντυπο Υλικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Ενημερωτικό Υλικό για Πληρωμές

 

Δικαιολογητικά Πληρωμών

 

 

Διαχείριση Προγραμμάτων 

   Προς Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Σχέδια Συμβάσεων 

(τελευταία ενημέρωση 16/1/2019)

 

 

 Έντυπα παλαιοτέρων ετών

ICCS Rates

 

Θεσμικό πλαίσιο

 

Προμήθειες

(τελευταία ενημέρωση 18/10/2018)

Συμβάσεις Προμηθειών – Απευθείας Ανάθεση 

(τελευταία ενημέρωση 20/03/2018)

ΕΣΠΑ 2014-2020

(τελευταία ενημέρωση 14/1/2019)

 

     Οδηγίες-Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΣΠΑ