ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68008400

Αθήνα, 03-11-2023 Αρ. Πρωτ: 30262 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, EuroCC 2», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 63129800

Αθήνα, 24-10-2023 Αρ. Πρωτ: 29001 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει   Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, EuroCC 2», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 63129800

Αθήνα, 16-10-2023 Αρ. Πρωτ: 28312 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει   Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Πλατφόρμα Εύρεσης Απεικόνισης και Επεξεργασίας Μεγάλων Ανοιχτών Δεδομένων-DATASOURCE», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68007400

Αθήνα, 09-10-2023 Αρ. Πρωτ: 27617 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την  Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «δύο» θέσεων […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Νοτιοδυτικής Αττικής, με έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος για την ενίσχυση των τουριστικών υπηρεσιών (ATHINAIKI RIVIERA)», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68009000

Αθήνα, 29-09-2023 Αρ. Πρωτ: 26300 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την   Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τριών […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «#GIL4W – Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες: Συνεργασία για τη Μεταφορά Γνώσης από Νορβηγικό φορέα πολιτικής για την ενίσχυση της γυναικείας εμπειρογνωμοσύνης στην Ε&Κ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68008700

Αθήνα, 25-09-2023 Αρ. Πρωτ: 25579/25-09-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301)

Αθήνα, 22/09/2023 Αρ. πρωτ. 25453 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μια  (1) θέση προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «AGROSCHOOLBUS.BIO – Βελτιστοποίηση Συλλογής και Διαχείρισης υπολειμμάτων κλαδέματος ελιάς», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68008900

Αθήνα, 18-09-2023 Αρ. Πρωτ: 24913 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  για την πλήρωση τριών (3) […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (2023-2025)», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 61123600

Αθήνα, 13-09-2023 Αρ. Πρωτ: 24586 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΙ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών μονίμων μαγνητών για οχήματα μέσω της ολοκληρωμένης κατανόησης των ιδιοτήτων των ηλεκτρομαγνητικά ενεργών τμημάτων τους», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68007300

Αθήνα, 03-08-2023 Αρ. Πρωτ: 21959 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την   Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση έξι θέσεων […]