ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 3896/20-02-2023

Αθήνα, 20-02-2023 Αρ. Πρωτ: 3896 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 3896/20-02-2023   Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2690/08-02-2023

Αθήνα, 08-02-2023 Αρ. Πρωτ: 2690 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2690/08-02-2023   Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών […]

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 22PROC011859461

Αθήνα, 13-12-2022 Αρ. Πρωτ: 23060 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Το ΕΠΙΣΕΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 22PROC011799548

Αθήνα, 07-12-2022 Αρ. Πρωτ: 22335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Το ΕΠΙΣΕΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11880/07-07-2022

Αθήνα, 07-07-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   Το ΕΠΙΣΕΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11880/07-07-2022  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΕΝΟΡΑΣΗ”

Αθήνα, 24-5-2022 Αρ. Πρωτ: 8631 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”EV-CHAIN”

Αθήνα, 18-5-2022 Αρ. Πρωτ: 8383 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Εξάντας”

Αθήνα, 18-5-2022 Αρ. Πρωτ: 8284 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Sandalphon”

Αθήνα, 20-4-2022 Αρ. Πρωτ: 6668 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «δύο» θέσεων έκτακτου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”CIRC4FooD”

Αθήνα, 20-4-2022 Αρ. Πρωτ: 6643 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης […]