ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Νοτιοδυτικής Αττικής, με έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος για την ενίσχυση των τουριστικών υπηρεσιών (ATHINAIKI RIVIERA)», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68009000

Αθήνα, 29-09-2023

Αρ. Πρωτ: 26300

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Μελέτη για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Νοτιοδυτικής Αττικής, με έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος για την ενίσχυση των τουριστικών υπηρεσιών (ATHINAIKI RIVIERA)» – ATTP4-0325990», Κωδικό ΟΠΣ 5217202, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68009000 και Ε.Υ. τον κ. Στέφανο Κόλλια ΗΜΜΥ ΕΜΠ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020, Άξονα προτεραιότητας: 01 Ενίσχυση των μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της περιφέρειας  στην Έρευνα και την Τεχνολογία – Θεματικός στόχος 01: Ενίσχυση της Έρευνας της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας  και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στον δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: RIVIERA 01
Ειδικότητα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης:
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό της θεματικής διαδρομής στην ολομέλεια, οριστικοποίηση της διαδρομής και αποτύπωση τελικού προϊόντος. Ανάπτυξη του λογισμικού συλλογής και καταγραφής δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης χρηστών και παροχής χρηστικών πληροφοριών (ΕΕ2).
  • Επιστημονική έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής για εξόρυξη γνώσης, προφίλ χρηστών και επαυξημένη πραγματικότητα και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων και  πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού (ΕΕ3).
Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 13/12/2024. Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 24.000.00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: RIVIERA 02
Ειδικότητα: Πτυχίο Πληροφορικής-Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης:
  • Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και προώθησης πληροφορίας: Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για εξόρυξη γνώσης από δορυφορικές εικόνες και σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων σε περιβάλλον νέφους (ΕΕ3).
Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και για 3 μήνες. Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: RIVIERA 03
Ειδικότητα: Πτυχίο Πληροφορικής-Επιστήμης Υπολογιστών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης:
  • Θα μελετηθούν συστήματα συστάσεων και θα διερευνηθούν σύγχρονες τεχνικές που βασίζονται σε βαθιά μάθηση και αφορούν τόσο σε μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος (μόνο τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης χρήστη-περιεχομένου για σύσταση) όσο και μεθόδους βάσει περιεχομένου(προτιμήσεις χρήστη, προτιμήσεις περιεχομένου ή και τα δύο). Θα μελετηθούν μέθοδοι ανατροφοδότησης συστημάτων συστάσεων, με πληροφορίες σχετικές με επιλογές του χρήστη, το ιστορικό της φυσικής διαδρομής του στην Αττική Ριβιέρα και το ιστορικό της αλληλεπίδρασης του με το προτεινόμενο περιεχόμενο. Επιπλέον θα μελετηθεί η σύνθεση ρεαλιστικών σκηνών AR σε συνδυασμό με υπολογιστική όραση και θα πραγματοποιηθεί ο  αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού. για πολλαπλές πλατφόρμες επαυξημένης πραγματικότητας (Android, IOS κ.τ.λ.). Η εφαρμογή θα αντλεί πληροφορίες από την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και θα μπορεί να τις προβάλλει σε κινητή συσκευή με σκοπό τη βελτιστοποίηση της τουριστικής εμπειρίας μέσω της ανάπτυξης προφίλ τουριστών, βάσει γεω-δημογραφικών, συμπεριφορικών και ψυχογραφικών χαρακτηριστικών, σε σχέση με την Αττική Ριβιέρα και τις υπό διαμόρφωση διαδρομές (ΕΕ3).
Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 13/12/2024. Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 25.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.