ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301)

Αθήνα, 22/09/2023

Αρ. πρωτ. 25453

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μια  (1) θέση προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

 

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, συνολικά, σε διαχείριση ερευνητικών έργων.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό σε οικονομικές σπουδές
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, σε ερευνητικό φορέα με αντικείμενο διαχείριση έργων
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση πλατφόρμων HORIZON ECAS, ΕΣΠΑ – ΠΣΚΕ, ENI CBC MED MIS και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων
 • Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα διαχείρισης έργων και κατά προτίμηση με το RESCOM, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των έργων του ΕΠΙΣΕΥ.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

–    Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

–    Έλεγχος τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων

–    Υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων

–    Εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών εκτελούμενων προγραμμάτων-συμβάσεων

–    Εκτέλεση προϋπολογισμών και προετοιμασία οικονομικών απολογισμών έργων

–    Διαχείριση των διενεργούμενων διαδικασιών προμηθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

–    Ενημερώνει τα τμήματα του Ινστιτούτου και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.