ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΙ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών μονίμων μαγνητών για οχήματα μέσω της ολοκληρωμένης κατανόησης των ιδιοτήτων των ηλεκτρομαγνητικά ενεργών τμημάτων τους», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68007300

Αθήνα, 03-08-2023

Αρ. Πρωτ: 21959

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση έξι θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βέλτιστος σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών μονίμων μαγνητών για οχήματα μέσω της ολοκληρωμένης κατανόησης των ιδιοτήτων των ηλεκτρομαγνητικά ενεργών τμημάτων τους», κωδικό MIS:5129404, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68007300και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Καθ. Αντώνιο Κλαδά, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Υποψήφιος Διδάκτωρ-Σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών μονίμων μαγνητών
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών–Υποψήφιος Διδάκτωρ
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Διερεύνηση και αξιολόγηση της μαγνητικής συμπεριφοράς Μονίμων Μαγνητών ως τμήμα ηλεκτρικής μηχανής οχήματος – Ενότητα 2

Συμπεριφορά και αξιολόγηση συνδυασμών Σιδηρομαγνητικού Πυρήνα και Μονίμων Μαγνητών σε ηλεκτρική μηχανή οχήματος – Ενότητα 4

Εργαστηριακή επαλήθευση σε απλοποιημένες ηλεκτρικές μηχανές – Ενότητα 5

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και είναι συνολικής διάρκειας μέχρι 3 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού 7.500,00€,σύμφωναμε την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – Σχεδιασμός ηλεκτρικών μηχανών μονίμων μαγνητών
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 4
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

Αντικείμενο θέσης:

Διερεύνηση και αξιολόγηση της μαγνητικής συμπεριφοράς Μονίμων Μαγνητών ως τμήμα ηλεκτρικής μηχανής οχήματος – Ενότητα 2

Συμπεριφορά και αξιολόγηση συνδυασμών Σιδηρομαγνητικού Πυρήνα και Μονίμων Μαγνητών σε ηλεκτρική μηχανή οχήματος – Ενότητα 4

Εργαστηριακή επαλήθευση σε απλοποιημένες ηλεκτρικές μηχανές – Ενότητα 5

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και είναι  διάρκειας μέχρι τις 16/12/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 8.000,00€,σύμφωναμε την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: Τεχνολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολογικές Μετρήσεις
Ειδικότητα: Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή άλλης συναφούς ειδικότητας
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

Αντικείμενο θέσης:

Υποστήριξη μετρήσεων για διερεύνηση και αξιολόγηση της μαγνητικής συμπεριφοράς Μονίμων Μαγνητών ως τμήμα ηλεκτρικής μηχανής οχήματος -Ενότητα 2

Συμπεριφορά και αξιολόγηση συνδυασμών Σιδηρομαγνητικού Πυρήνα και Μονίμων Μαγνητών σε ηλεκτρική μηχανή οχήματος – Ενότητα 4

Υποστήριξη μετρήσεων για εργαστηριακή επαλήθευση σε απλοποιημένες ηλεκτρικές μηχανές – Ενότητα 5

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και είναι διάρκειας μέχρι  τις 16/12/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.