ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 63129800

Αθήνα, 03-08-2023

Αρ. Πρωτ: 21948

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, Project acronym: EuroCC 2, αρ. συμβολαίου 101101903, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63129800 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο Πνευματικάτο στο πλαίσιο της Κοινής Επιχείρησης για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων/ΚΕ ΕΥΥΕ 2021-2033 (“European High Performance Computing Joint Undertaking/EHPC JU”, DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: EUROCC2-1
Ειδικότητα: Έμπειρος Ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή/και Μηχανικός Υπολογιστών, Πληροφορική
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Διεξαγωγή τεχνικών και διαχειριστικών εργασιών στα πλαίσια των παρακάτω Ενοτήτων Εργασιών, ανάληψη πρωτοβουλιών για την δημιουργία επαφών στην ελληνική βιομηχανία. Συμμετοχή στην ηγεσία της ΕΕ4.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

EE1 Διαχείριση

EE2 Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

EE3 Υπηρεσίες προς και αλληλεπίδραση με την βιομηχανία

EE4 Υπηρεσίες προς και αλληλεπίδραση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την

δημόσια διοίκηση

EE7 Δημιουργία επίγνωσης και επικοινωνία

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται μέχρι το τέλος του έργου, ήτοι 31/12/2025, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 86.719,32€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και τυχόν επιβαρύνσεις Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων CSLAB,  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.