ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Παροχή υπηρεσιών φωτομετρήσεων ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 62/1109)

Αθήνα, 28.07.2023

Αρ. Πρωτ. :21393

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου “Παροχή υπηρεσιών φωτομετρήσεων ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 62/1109), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  1
Πλήθος  θέσεων: 1
Ειδικότητα: Εργαστηριακός συνεργάτης Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας
(Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη κατά τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)
Απαιτούμενα προσόντα
  • Διπλωματούχος Μηχανικός
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 24 μηνών, συνολικά, σε εργαστήριο εκτέλεσης φωτοτεχνικών μετρήσεων.
  • Πιστοποιημένη γνώση αρχών φωτομετρίας και χρωματομετρίας.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.
Επιθυμητά Προσόντα
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε μετρήσεις κατανομής έντασης φωτισμού οδοστρωμάτων ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων, μετρήσεις φασματικής κατανομής του εκπεμπομένου φωτός από φωτεινές πηγές με φασματοφωτόμετρο, μετρήσεις τάσης, ρεύματος, ενεργού-φαινομένης-αέργου ισχύος και συντελεστή ισχύος φωτεινών πηγών, μετρήσεις χρωματικής απόδοσης (Ra ή CRI) και θερμοκρασίας χρώματος φωτεινών πηγών.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία στη μέτρηση λαμπρότητας, και των παραμέτρων αυτής, οδοστρωμάτων ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων και .
  • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.
Αρμοδιότητες
  • Διεξαγωγή φωτομετρήσεων ανοικτής οδοποιία και σηράγγων και εξωτερικών χώρων γενικώς.
  • Επεξεργασία εικόνων λαμπρότητας από ψηφιακή κάμερα/αισθητήρα και υπολογισμός των παραμέτρων λαμπρότητας

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης,  θα αποτυπωθούν στην σύμβαση που θα συναφθεί με τον συνεργάτη που θα επιλεγεί.