Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το Έργο: “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)”,στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Αθήνα, 03/07/2023

Αρ. Πρωτ:  18467

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του Έργου: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ)”, κωδικό πράξης ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, κωδικό ΟΠΣ 5149205, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008200 και Ε.Υ. τον Αν. Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνο Τζαφέστα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”  (ID 16971) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1:

HRI 3

Ειδικότητα:

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Πλήθος θέσεων:

Μία (1) θέση

Είδος Σύμβασης:

Σύμβαση μίσθωσης έργου

Αντικείμενο θέσης:

Όραση υπολογιστών και μηχανική μάθηση με εφαρμογές σε ρομποτική και αυτοματισμό. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών. (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ6)

Διάρκεια σύμβασης:

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και είναι συνολικής διάρκειας μέχρι 12 μήνες

Συνολικό κόστος σύμβασης:

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 7.440,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.

Τόπος παροχής έργου:

Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.