ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

 

Αθήνα, 30/05/2023

Αρ. Πρωτ. :14306

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση έξη (6) θέσεων προσωπικού, σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 65011914), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης, στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  1
Πλήθος  θέσεων: Δύο (2)
Ειδικότητα: Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με Παιδαγωγική Επάρκεια.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών 5-15 ετών.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε θέση γυμναστή ή αντίστοιχη σε αθλητικά σωματεία κατηγοριών mini, παμπαίδων ή παίδων.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα.
Αρμοδιότητες Δημιουργική απασχόληση των παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, για τα χρονικά διαστήματα:

 • 19/06/2023 έως 28/07/2023 και
 • 21/08/2023 έως 08/09/2023
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  2
Πλήθος  θέσεων: Τέσσερις (4)
Ειδικότητα: Εκπαιδευτικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Απαιτούμενα προσόντα
 • Τίτλος – Πτυχίο με ειδικότητα Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικού, ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό με το πτυχίο ή και το αντικείμενο της πρόσκλησης.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα.
Αρμοδιότητες Δημιουργική απασχόληση των παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, για τα χρονικά διαστήματα:

 • 19/06/2023 έως 28/07/2023 και
 • 21/08/2023 έως 08/09/2023

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης,  θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν με τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.