ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

 

Αθήνα, 11/04/2023

Αρ. Πρωτ. : 10018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δυο  (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν καλή γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Β2 ή αντίστοιχο).
  • Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών και ευρύτερα διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος σχετικός με την προκηρυσσόμενη θέση.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών και διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πέραν της υποχρεωτικής.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ή Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας και εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
  • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

Αρμοδιότητες

– Διαχείριση αιτημάτων από τα συνδεδεμένα εργαστήρια του Ινστιτούτου αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις, σε συνεργασία με τους οικείους Επιστημονικούς Υπευθύνους.

– Διεκπεραίωση ενεργειών συγκέντρωσης και προώθησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εγγράφων εισηγήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα μέλη των Επιτροπών.

– Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των δημοσιοποιούμενων στοιχείων αναφορικά με τις καταρτιζόμενες από το Ινστιτούτο συμβάσεις.

– Χειρισμός του ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, μέσω αυτού.

– Συνεργασία με τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών κι Ενστάσεων για διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

– Επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων συνεργασίας.

– Διαχειρίση των διενεργούμενων διαδικασιών προμηθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμαβνομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.