ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Agroschoolbus – Σύστημα Logistics για την μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο

Αθήνα, 07/04/2023
Αρ. Πρωτ:  9678

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                                         Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την                                                                                     

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Agroschoolbus – Σύστημα Logistics για την μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008800 και Ε.Υ. τον Δημήτρη Καλογερά, Ερευνητή Α’ Βαθμίδας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχ. Προγ. Αγρ. Ανάπτυξης 2014-2020 και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

Περιγραφή Θέσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: AgroBus_1
Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·         Π1.1.Αναλυτικός Σχεδιασμός Πιλοτικού

·         Π 2.1: Σχεδιασμός και  χωροθέτηση των θέσεων συλλογής του καρπού      και δημιουργία του σεναρίου συλλογής

·         Π 3.1: Περιγραφή  της ΨΕ και των λειτουργιών της δοκιμαστική

έκδοσης της ΨΕ

·         Π 3.2: Δοκιμαστική έκδοσης της ΨΕ

·         Π 4.1.: Αξιολόγηση της ΨΕ στο πεδίο

·         Π 6.2: Διάδοση αποτελεσμάτων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι τη λήξη του έργου, δηλαδή στις 19.06.2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 25.000 € σε περίπτωση που εφαρμόζεται σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου:

ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 AgroBus_2
Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·         Π1.1.Αναλυτικός Σχεδιασμός Πιλοτικού

·         Π 2.1: Σχεδιασμός και χωροθέτηση των θέσεων συλλογής του καρπού και δημιουργία του σεναρίου συλλογής

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη του έργου, , δηλαδή στις 19.06.2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % σε περίπτωση που εφαρμόζεται, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 AgroBus_3
Ειδικότητα: ΔΕ
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·         Π 2.1: Σχεδιασμός και  χωροθέτηση των θέσεων συλλογής του καρπού      και δημιουργία του σεναρίου συλλογής

·         Π 6.2: Διάδοση αποτελεσμάτων και δημιουργία του σεναρίου συλλογής

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη του έργου, δηλαδή στις 19.06.2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % σε περίπτωση που εφαρμόζεται, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.