ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

 

Αθήνα, 31/03/2023

Αρ. Πρωτ. : 8589

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δυο  (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, συνολικά, σε διαχείριση ερευνητικών έργων.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακό σε οικονομικές σπουδές
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, σε ερευνητικό φορέα με αντικείμενο διαχείριση έργων
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση πλατφόρμων HORIZON ECAS, ΕΣΠΑ – ΠΣΚΕ, ENI CBC MED MIS και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Εργασιακή Εμπειρία ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
 • Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα διαχείρισης έργων και κατά προτίμηση με το RESCOM, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των έργων του ΕΠΙΣΕΥ.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

– Διεκπεραιώνει, παρακολουθεί & διαχείρίζεται διαγωνιστικές διαδικασίες – προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις ερευνητικών προγραμμάτων

–    Διαχειρίζεται τα αιτήματα από τα συνδεδεμένα εργαστήρια του Ινστιτούτου αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις, σε συνεργασία με τους οικείους Επιστημονικούς Υπευθύνους.

–    Διεκπεραιώνει τις ενέργειες συγκέντρωσης και προώθησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εγγράφων εισηγήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα μέλη των Επιτροπών.

–    Χειρίζεται το ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, μέσω αυτού.

–    Συνεργάζεται με τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών κι Ενστάσεων για διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

–    Επιλαμβάνεται θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων συνεργασίας.

–    Διαχειρίζεται τις διενεργούμενες διαδικασίες προμηθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

–    Ενημερώνει τα τμήματα του Ινστιτούτου και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.