ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “Παροχή υπηρεσιών φωτομέτρησης φωτεινών πηγών”

Αθήνα, 24-03-2023
Αρ. Πρωτ: 7594

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                                         Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την                                                                                     

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου 62/1069), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου ‘Παροχή υπηρεσιών φωτομέτρησης φωτεινών πηγών” (κωδικός ΕΠΙΣΕΥ:62/1069)’’ του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του ΕΠΙΣΕΥ, σύμφωνα με την κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο νόμιμη κατάταξή τους στις οριζόμενες σε αυτό μισθολογικές κλίμακες ή με την εκάστοτε συμφωνούμενη αμοιβή, αναλόγως των εφαρμοστέων διατάξεων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και της συμβατικής σχέσης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

Περιγραφή Θέσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Εργαστηριακός συνεργάτης Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας

(Διάρκεια: 1 έτος με δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη κατά τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)

Απαιτούμενα προσόντα

  • Διπλωματούχος Μηχανικός
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 6 μηνών, συνολικά, σε εργαστήριο εκτέλεσης φωτοτεχνικών μετρήσεων.
  • Πιστοποιημένη γνώση αρχών φωτομετρίας και χρωματομετρίας.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία πέραν της απαιτούμενης των 6 μηνών, βαθμολογούμενη έως και 26 μήνες σε μετρήσεις κατανομής της φωτεινής έντασης φωτεινών πηγών στο στερεό χώρο με γωνιοφωτόμετρο και χάραξη των διαγραμμάτων πολικής κατανομής, μετρήσεις λαμπρότητας φωτεινών πηγών με λαμπρόμετρο, μετρήσεις φασματικής κατανομής του εκπεμπομένου φωτός από φωτεινές πηγές με φασματοφωτόμετρο μετρήσεις τάσης, ρεύματος, ενεργού-φαινομένης-αέργου ισχύος και συντελεστή ισχύος φωτεινών πηγών, μετρήσεις χρωματικής απόδοσης (Ra ή CRI) και θερμοκρασίας χρώματος (βαθμοί Kelvin) φωτεινών πηγών.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία στον υπολογισμό λαμπρότητας και κλάσης θάμβωσης στο διάγραμμα Soelnner και στο σύστημα UGR για φωτιστικά εσωτερικού χώρου, στον υπολογισμό ζωνικής κατανομής της φωτεινής ροής και κατηγοριοποίηση φωτιστικού σώματος στα συστήματα CEN, CIE, DIN, UTE, στην κατηγοριοποίηση φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου ως προς την προκαλούμενη οπτική παρενόχληση, στον υπολογισμό πινάκων του συντελεστή χρησιμοποίησης για φωτιστικά εσωτερικού χώρου ή του διαγράμματος του συντελεστή χρησιμοποίησης για φωτιστικά εξωτερικού χώρου.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία στη χάραξη του διαγράμματος κώνου για φωτιστικά εσωτερικού χώρου και διαγραμμάτων ISOLUX καθώς και στη διαμόρφωση του αρχείου EULUM (*.ldt).
  • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

  • Διεξαγωγή φωτομετρήσεων στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας και φωτομετρήσεων ανοικτής οδοποιία και σηράγγων.

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.