ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

 

Αθήνα, 20/02/2023

Αρ. Πρωτ. : 3911

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202301), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

ΘΕΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος εξωτερικής διεκπεραίωσης και υποστήριξης λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΠΙΣΕΥ

(Διάρκεια: 3 έτη με δυνατότητα παράτασης έως 5 έτη κατά τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, συνολικά, ως υπάλληλος γραφείου οργανωμένου φορέα / επιχείρησης.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 6 μηνών σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.
 • Πιστοποιημένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Άδεια ικανότητας οδηγού δικύκλου & Κατοχή δικύκλου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εξοικείωση με λογιστικά προγράμματα διαχείρισης έργων και κατά προτίμηση με το RESCOM, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των έργων του ΕΠΙΣΕΥ.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη και εκτέλεση σχετικών εργασιών γραφείου.
 • Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξωτερικών εργασιών του φορέα.

Οι επιμέρους εργασίες θα προσδιορίζονται, προφορικώς ή εγγράφως, περιοδικώς ή εκτάκτως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ερευνητικού έργου.