ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2690/08-02-2023

Αθήνα, 08-02-2023
Αρ. Πρωτ: 2690

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 2690/08-02-2023

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει κριτηρίου ποιότητας-τιμής) για την επιλογή αναδόχου για την: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

Διεύθυνση: Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7724 024, Τηλ/πια: 210 7721913, ηλεκτρονική διεύθυνση :www.iccs.gr,  email: episey@central.ntua.gr

2. Επικοινωνία Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Προκηρύξεις) : https://www.iccs.gr/blog/category/prokiryxeis/
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί ΝΠΙΔ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
4. Τίτλος «Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη τεχνολογιών ολογραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή εικονικών φυσικοθεραπειών σε ηλικιωμένους ασθενείς»
5. Είδος σύμβασης Προμήθεια: Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
6. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης EL303
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης Τα προς προμήθεια είδη είναι: α) στοιχεία κατασκευής, συσκευές τηλεοπτικής προβολής, φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές (6 συστήματα) και β) κινητά τηλέφωνα, θήκες, φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακές κάμερες, αισθητήρες, υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καλώδια συνδέσεων, εξοπλισμός βίντεο, στοιχεία κατασκευής, εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας, περιφερειακός εξοπλισμός, φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας και συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (32 συστήματα), καθώς και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κλινικές υπηρεσίες, τεχνική εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες προσαρμογής συστήματος. Τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης, έτους πρόσφατης κατασκευής, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα.

Προσφορές υποβάλλονται για τα ζητούμενα είδη και για τις συνοδές υπηρεσίες τους μαζί και για τις απαιτούμενες ποσότητες των ειδών/υπηρεσιών, όπως ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά τμήμα, καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η προσφορά θα αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει των ζητούμενων κριτηρίων ποιότητας- τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 557.750,00 € άνευ ΦΠΑ.

Ως διάρκεια εκάστης σύμβασης ορίζεται ο χρόνος έως την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

8. Κωδικοί CPV 31731100-0         Metal frame- Στοιχεία κατασκευής

31731100-0         Projection foil- Στοιχεία κατασκευής

32321000-9         Ultra short through projector-Συσκευές τηλεοπτικής προβολής

32250000-0         Smartphone-Κινητά τηλέφωνα

44619100-3         HMD-Θήκες

30213100-6         Laptop -Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30213000-5         Computer -Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

38651600-9         Depth camera -Ψηφιακές κάμερες

35125100             Pressure insoles – Αισθητήρες

35125100             IMU sensors -Αισθητήρες

30212000-8         IMU hub – Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές

31224400             USB cables – Καλώδια συνδέσεων

32323300-6         Tripod – Εξοπλισμός βίντεο

31731100-0         Velcro straps – Στοιχεία κατασκευής

31731100-0         Router – Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

30232000-4         BT dongle – Περιφερειακός εξοπλισμός

30213200-7         Videobook – Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας

44619100-3         Case- Θήκες

31158100-9         Φορτιστές μπαταριών

30237460-1         Πληκτρολόγια Η/Υ/

30237410-6         Ποντίκια Η/Υ

30232000-4         Mouse/Keyboard – Περιφερειακός εξοπλισμός

31200000             Πολύμπριζο – Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

72700000-7         Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους – Υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών

85140000-2         Κλινικές υπηρεσίες – Διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες

80000000-4         Τεχνική εκπαίδευση – Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

72611000-6         Τεχνική υποστήριξη – Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών

72611000-6         Υπηρεσίες προσαρμογής συστήματος – Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών

9. Κατανομή σε τμήματα ΟΧΙ
10. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 557.750,00 € άνευ ΦΠΑ.
11. Διάρκεια σύμβασης Έως δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Απαιτούμενες εγγυήσεις Α). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών.

Β).  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ερευνητικό Πρόγραμμα: Horizon 2020 Framework Programme, Health, demographic change and wellbeing, Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care, με ID:H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 και Grant Agreement Number: 857172 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «SMART BEAR», κωδικό ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙΣΕΥ: 63/109100 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Διονύσιο Δημήτριο Κουτσούρη.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63/109100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα, με αρ. πρωτ 2130/02-02-2023.

Το ποσό της δαπάνης για την εν λόγω σύμβαση, όσον αφορά την Ελλάδα, εντάσσεται στη κατηγορία του προϋπολογισμού “14.03 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”, για το έτος 2023.

 

Επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες και  η κατανομή της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής ανά συμμετέχουσα χώρα(ποσά άνευ ΦΠΑ):

 

1.       Ισπανία

IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL, B87324844, C/ Zurbaran 28 – 28010 Madrid

95.545,83 €

 

2.       Γαλλία

ASSOCIATION CATEL RESEAU,  Immeuble IRUS – PIBS – CP 04 – 56038 VANNES Cedex

54.816,66 €

 

3.       Ιταλία

Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”, Via G. Celoria, 18, 20133,

Milano, Italy

95.545,83 €

 

 

4.       Ελλάδα

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Πατησίων 42

Αθήνα, 10682

216.295,85 €

 

5.       Ρουμανία

Fundatia „Ana Aslan International”

P-ta Mihail Kogalniceanu, nr.1, ap.17, Sector 5; 050064 Bucuresti, Romania

95.545,83 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

557.750,00 € άνευ ΦΠΑ

14. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΕΠΙΣΕΥ στη διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 22, Τ.Κ. 11526, Αμπελόκηποι

Την Tρίτη 14/03/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 14/02/2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα   13/03/2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική
16. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

18. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
19. Διαδικασία Ανάθεσης Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων του Ν 4412/2016.
20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής.
21. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

22. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

                                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΕΥ                         

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Ιωάννης Ψαρράς

       Καθηγητής ΕΜΠ