ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΤΟΥ ΕΜΠ

Αθήνα, 06-02-2023
Αρ. Πρωτ: 2563

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Γραφείο Εξωστρέφειας – Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008100 και Ε.Υ. τον Δημήτρη Καλογερά, Ερευνητή Α’ Βαθμίδας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΤΤΟ_1
Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·         Παραδοτέο 1.1.1 Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής διαχείρισης Διανοητικής στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Παραδοτέο 1.2.1 :  Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής Αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και  Ίδρυσης Τεχνοβλαστών στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Παραδοτέο 1.3.1. : Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

·         Παραδοτέο 2.1.2. :  Εγκεκριμένο Σχέδιο Στελέχωσης και αρμοδιοτήτων

·         Παραδοτέο 2.1.1. : Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων

·         Παραδοτέο 2.2.1. : Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

·         Παραδοτέο 2.3.1. :  Εγκεκριμένο & Ολοκληρωμένο Σχέδιο Λειτουργίας

 

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη λήξη του έργου, δηλαδή στις 11.05.2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 11.959,56 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΤΤΟ_2
Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·         Παραδοτέο 1.1.1 Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής διαχείρισης Διανοητικής στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Παραδοτέο 1.2.1 :  Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής Αξιοποίησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και  Ίδρυσης Τεχνοβλαστών στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Παραδοτέο 1.3.1. : Εγκεκριμένο Σχέδιο Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων στο πλαίσιο του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας

·         Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

·         Παραδοτέο 2.1.2. :  Εγκεκριμένο Σχέδιο Στελέχωσης και αρμοδιοτήτων

·         Παραδοτέο 2.1.1. : Εγκεκριμένο Οργανόγραμμα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων

·         Παραδοτέο 2.2.1. : Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

·         Παραδοτέο 2.3.1. :  Εγκεκριμένο & Ολοκληρωμένο Σχέδιο Λειτουργίας

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη λήξη του έργου, δηλαδή στις 11.05.2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 5.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.