ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:TRINEFLEX

Αθήνα, 03-02-2023
Αρ. Πρωτ: 2487

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο TRINEFLEX, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 63121600 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ Βαθμίδας ‘Αγγελο Αμδίτη, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο στο προγράμματος Horizon Europe με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1
Ειδικότητα: Τεχνικός Υποστήριξης Λογισμικού: Τεχνικός Η/Υ με κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις εφαρμογές ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης του ολοκληρωμένου συστήματος του έργου TRINEFLEX καθώς επίσης και τις πιλοτικές δοκιμές του από άποψη υλικού και λογισμικού.
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει σε όλες τις σχετικές δράσεις και ενέργειες που αφορούν τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ για την σχεδίαση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος του έργου TRINEFLEX στο πλαίσιο των ακόλουθων πακέτων εργασίας:

Ανάπτυξη των μηχανισμών για τη συλλογή δεδομένων για το σύστημα διαχείρισης των πρώτων υλών στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2

Ανάπτυξη δομικού στοιχείου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον προσδιορισμό και αξιολόγηση των ευκαιριών αξιοποίησης υλικών τροφοδοσίας στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 3

Υποστήριξη στον σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση της πιλοτικής μονάδας πυροαεριοποίησης στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4

Συμμετοχή στην επικύρωση του ολοκληρωμένου συστήματος σε λειτουργικό περιβάλλον στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 5

Συμμετοχή στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων και προτύπων στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας

επιλογής και είναι διάρκειας έως τις 31/12/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 27,22€ την ώρα και έως του συνολικού ποσού των  30.000,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 234 του Ν. 4957/2022, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήρια και γραφεία ομάδας I-SENSE

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

 

Funded by the European Union