ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: DELEMAR

Αθήνα, 02-02-2023
Αρ. Πρωτ: 2176

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος πλήρους εξηλεκτρισμού σκαφών για εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές (DELEMAR)», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008600 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη Φ. Γκόνο, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ DELEMAR-1: Σχεδιαστής/τρια του συστήματος ηλεκτρικής πρόωσης
Ειδικότητα: α) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εκπονημένη μεταπτυχιακή Διατριβή στη μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, γ) Άριστη γνώση Αγγλικών (C2).
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην Ανάλυση, μοντελοποίηση και σχεδιασμό του συστήματος ηλεκτρικής πρόωσης του εξηλεκτρισμένου θαλάσσιου ταξί, στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

E.E.2 “Σχεδιασμός του συστήματος εξηλεκτρισμού», Π.2.1 «Σχεδιασμός του συστήματος»

Ε.Ε.4 «Διάχυση και Τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων», Π.4.2 «Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό» και Π.4.3 «Ανακοίνωση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο»

 

Διάρκεια σύμβασης: 11 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 33.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ DELEMAR-2: Αναλυτής/τρια Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Κόστους Κύκλου Ζωής
Ειδικότητα: α) Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εκπονημένη μεταπτυχιακή Διατριβή στην ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους κύκλου ζωής ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και μπαταριών,  γ) Άριστη γνώση Αγγλικών (C2).
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην Ανάλυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους κύκλου ζωής του εξηλεκτρισμένου θαλάσσιου ταξί, στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

E.E.2 “Σχεδιασμός του συστήματος εξηλεκτρισμού», Π.2.1 «Σχεδιασμός του συστήματος»

Ε.Ε.4 «Διάχυση και Τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων», Π.4.2 «Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό»

Διάρκεια σύμβασης: 11 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 33.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ DELEMAR-3: Σχεδιαστής/τρια συστήματος μπαταριών
Ειδικότητα: α) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκπονημένη Μεταπτυχιακή Διατριβή στο αντικείμενο των Ηλεκτρονικών Ισχύος, γ) Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C2).
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στο Σχεδιασμό του συστήματος μπαταριών (διαστασιολόγηση, σχεδιασμός των μονάδων φόρτισης, διαχείρισης, προστασίας και επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή του θαλάσσιου ταξί), στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

E.E.2 “Σχεδιασμός του συστήματος εξηλεκτρισμού», Π.2.1 «Σχεδιασμός του συστήματος»

Ε.Ε.4 «Διάχυση και Τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων», Π.4.2 «Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό»

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 14.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ DELEMAR-4: Σχεδιαστής/στρια επικουρικών υποσυστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Ειδικότητα: α) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών με ειδίκευση στην ενέργεια, β) Άριστη γνώση Αγγλικών (C2).
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στο Σχεδιασμό συνοδών επικουρικών υποσυστημάτων του θαλάσσιου ταξί, στις παρακάτω Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Π) που απορρέουν από αυτές:

E.E.2 “Σχεδιασμός του συστήματος εξηλεκτρισμού», Π.2.1 «Σχεδιασμός του συστήματος»

Ε.Ε.4 «Διάχυση και Τεχνοοικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων», Π.4.2 «Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό»

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 20.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την 3μελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Τόπος παροχής έργου: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.