ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΜSA

Αθήνα, 26-01-2023
Αρ. Πρωτ: 1266

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «δύο» (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Αυτόνομοι πολυλειτουργικοί αισθητήρες κόπωσης μεταλλικών Ναυτικών Κατασκευών» και ακρωνύμιο AMSA, κωδικό Τ2ΕΔΚ-02521, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008500 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Χριστοφόρου Ευάγγελο, η οποία εντάσσεται στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01: AMSA01
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

ΕΕ2/ Ανάπτυξη κεφαλής AMSA Head και δείκτες απόδοσης

–          Π2.1 Μεθοδολογία εκτίμησης καταπονήσεων σε χάλυβες

–          Π2.2 Σχεδίαση και κατασκευή κεφαλής AMSA Head

–          Π2.3 Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός κεφαλής AMSA HEAD

ΕΕ4/ Ολοκλήρωση πλατφόρμας επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων

–          Π4.1: Αλγόριθμοι εκτίμησης καταπόνησης χαλύβδινων δομικών στοιχείων

ΕΕ5/Αξιολόγηση κόμβου και συστήματος

–          Π5.1: Αναφορά πειραματικών μετρήσεων συστημάτων τροφοδοσίας

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 31/12/2024

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 45.000 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02: AMSA02
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

ΕΕ1/ Ανάλυση απαιτήσεων και μεθοδολογία εκτίμησης καταπόνησης

–          Π1.3 Προδιαγραφές κεφαλής και κόμβου

ΕΕ2/ Ανάπτυξη κεφαλής AMSA Head και δείκτες απόδοσης

–          Π2.1 Μεθοδολογία εκτίμησης καταπονήσεων σε χάλυβες

–          Π2.2 Σχεδίαση και κατασκευή κεφαλής AMSA Head

–          Π2.3 Αξιολόγηση και χαρακτηρισμός κεφαλής AMSA HEAD

ΕΕ3/ Σχεδίαση πρωτότυπου συστήματος αυτοτροφοδοτούμενου κόμβου

–          Π3.2: Σχεδίαση πειραματικού μαγνητικού συλλέκτη ενέργειας

ΕΕ4/ Ολοκλήρωση πλατφόρμας επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων

–          Π4.1: Αλγόριθμοι εκτίμησης καταπόνησης χαλύβδινων δομικών στοιχείων

ΕΕ5/Αξιολόγηση κόμβου και συστήματος

–          Π5.1: Αναφορά πειραματικών μετρήσεων συστημάτων τροφοδοσίας

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 31/12/2024

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 55.000 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.