ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝΟΡΑΣΗ” ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Τ2ΕΔΚ-01928

Αθήνα,30-11-2022

Αρ. Πρωτ: 21618

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει:

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ KYT ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ (ΕΝΟΡΑΣΗ), κωδικό πράξης ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, κωδικό πρότασης Τ2ΕΔΚ-01928, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008200 και Ε.Υ. τον Αν. Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνο Τζαφέστα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ/ΘΕΣΕΩΝ

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Ρομποτική-2
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμβολή στην ανάπτυξη του συστήματος ευφυούς ελέγχου και σχεδιασμού κίνησης του αυτόνομου ρομποτικού οχήματος.

Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων τριδιάστατης χαρτογρά­φη­σης χώρου και χωροθέτησης (3D SLAM) του αυτόνομου ρομποτικού οχήματος επί εξωτερικού πεδίου εντός εγκαταστάσεων ΚΥΤ.

Συμβολή στην ανάπτυξη συστή­ματος σχεδια­σμού των εικονοληπτικών θέσεων και της πορείας του αυτόνομου ρομποτικού οχήματος.

Συμβολή στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση πιλοτικών δοκιμών σε εγκαταστά­σεις ΚΥΤ και ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων.

Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης  επιστημονικών  δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών.

(Ενότητες Εργασίας: ΕΕ2, ΕΕ3)

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας

επιλογής και είναι συνολικής διάρκειας μέχρι 8 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.000,00€, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμού, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

 

  1. II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ρομποτική
Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: ·         Κάτοχος Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα: ·         Διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.

·         Συγγραφή τεχνικών αναφορών ή/και επιστημονικών εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.

·         Εμπειρία στον προγραμματισμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής σε Python, C++, Linux, ROS, σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.