ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ MAESTRO

Αθήνα, 22-11-2022
Αρ. Πρωτ: 21111

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «AutonoMous Intent-BAsed IntEgrated Fiber, Wireless Computing and SToRage 5G and beyond NetwOrks enabled by ML» (MAESTRO), κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61123000 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Εμμανουήλ Βαρβαρίγο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΜΑΕΣΤΡΟ_1
Ειδικότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης – Έμπειρος Ερευνητής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι ο σχεδιασμός μίας καινοτόμας δικτυακής αρχιτεκτονικής για την ενορχήστρωση ενοποιημένων υποδομών αποτελούμενων από οπτικά και ασύρματα δίκτυα όπως επίσης και από διαφόρων ειδών υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιεί μηχανισμούς κλειστής ανατροφοδότησης πληροφοριών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες επιχειρηματικές πολιτικές (intent-based networking). Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί πολυ-κριτιριακής βελτιστοποίησης θα βασίζονται πάνω στις θεωρίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς ενισχυτικής μάθησης έτσι ώστε να βελτιώνουν δυναμικά τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών μέσα σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη και ετερογενή διαδικτυακή υποδομή. Η προτεινόμενη υποδομή του MAESTRO θα διευκολύνει την αυτοματοποιημένη και δυναμική παραμετροποίηση της ενοποιημένης δικτυακής υποδομής, μεταφράζοντας αφηρημένες επιχειρηματικές απαιτήσεις/στόχους σε συγκεκριμένες μαθηματικές μοντελοποιήσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων και τη διαστασιολόγηση της ενοποιημένης υποδομής. Η λήψη αυτών των αποφάσεων θα βασίζεται σε καινοτόμους μηχανισμούς δικτυακής τηλεμετρίας που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·       ΕΕ 1: Καθορισμός απαιτήσεων και προδιαγραφές αρχιτεκτονικής

o   Παραδοτέο 1.1: Καθορισμός απαιτήσεων και προδιαγραφές αρχιτεκτονικής MAESTRO

·       ΕΕ 2: Διαστασιολόγηση υποδομής και πολυ-κριτιριακή βελτιστοποίηση

o   Παραδοτέο 2.1: Αλγόριθμοι διαστασιολόγησης και χωροθέτησης για συνδυαστικά βέλτιστη κατανομή πόρων

o   Παραδοτέο 2.2: Μηχανισμοί για συνδυαστική βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου

·       ΕΕ 3: Δικτυακές λειτουργίες επιχειρηματικού στόχου βασισμένες σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

o   Παραδοτέο 3.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών δικτυακής τηλεμετρίας

o   Παραδοτέο 3.2: Μηχανισμοί διασφάλισης δικτυακών λειτουργιών με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

·       ΕΕ 4: Ενοποίηση και επίδειξη λειτουργίας της αυτόνομης δικτυακής υποδομής MAESTRO

o   Παραδοτέο 4.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση των αυτόνομων μηχανισμών δικτύωσης με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

o   Παραδοτέο 4.2: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας εξομοίωσης υποβοηθούμενη από μηχανισμούς SDN για ενοποιημένα οπτικά και ασύρματα δίκτυα

o   Παραδοτέο 4.3: Εργασίες επίδειξης και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων MAESTRO

·       ΕΕ 5: Διαχείριση του έργου και διάχυση αποτελεσμάτων

o   Παραδοτέο 5.1: Ενημερωτικό δελτίο και παρουσίαση του έργου

o   Παραδοτέο 5.2: Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

o   Παραδοτέο 5.3: Ενδιάμεση αναφορά δράσεων διαχείρισης του έργου

o   Παραδοτέο 5.4: Τελική αναφορά δράσεων διαχείρισης του έργου

Διάρκεια σύμβασης: Έως 12 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 30.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: ΜΑΕΣΤΡΟ_2
Ειδικότητα: Ερευνητής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι ο σχεδιασμός μίας καινοτόμας δικτυακής αρχιτεκτονικής για την ενορχήστρωση ενοποιημένων υποδομών αποτελούμενων από οπτικά και ασύρματα δίκτυα όπως επίσης και από διαφόρων ειδών υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιεί μηχανισμούς κλειστής ανατροφοδότησης πληροφοριών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες επιχειρηματικές πολιτικές (intent-based networking). Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί πολυ-κριτιριακής βελτιστοποίησης θα βασίζονται πάνω στις θεωρίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς ενισχυτικής μάθησης έτσι ώστε να βελτιώνουν δυναμικά τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών μέσα σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη και ετερογενή διαδικτυακή υποδομή. Η προτεινόμενη υποδομή του MAESTRO θα διευκολύνει την αυτοματοποιημένη και δυναμική παραμετροποίηση της ενοποιημένης δικτυακής υποδομής, μεταφράζοντας αφηρημένες επιχειρηματικές απαιτήσεις/στόχους σε συγκεκριμένες μαθηματικές μοντελοποιήσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων και τη διαστασιολόγηση της ενοποιημένης υποδομής. Η λήψη αυτών των αποφάσεων θα βασίζεται σε καινοτόμους μηχανισμούς δικτυακής τηλεμετρίας που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·       ΕΕ 2: Διαστασιολόγηση υποδομής και πολυ-κριτιριακή βελτιστοποίηση

o   Παραδοτέο 2.1: Αλγόριθμοι διαστασιολόγησης και χωροθέτησης για συνδυαστικά βέλτιστη κατανομή πόρων

o   Παραδοτέο 2.2: Μηχανισμοί για συνδυαστική βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου

·       ΕΕ 3: Δικτυακές λειτουργίες επιχειρηματικού στόχου βασισμένες σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

o   Παραδοτέο 3.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών δικτυακής τηλεμετρίας

o   Παραδοτέο 3.2: Μηχανισμοί διασφάλισης δικτυακών λειτουργιών με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

·       ΕΕ 4: Ενοποίηση και επίδειξη λειτουργίας της αυτόνομης δικτυακής υποδομής MAESTRO

o   Παραδοτέο 4.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση των αυτόνομων μηχανισμών δικτύωσης με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

o   Παραδοτέο 4.2: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας εξομοίωσης υποβοηθούμενη από μηχανισμούς SDN για ενοποιημένα οπτικά και ασύρματα δίκτυα

o   Παραδοτέο 4.3: Εργασίες επίδειξης και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων MAESTRO

Διάρκεια σύμβασης: Έως 6 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: ΜΑΕΣΤΡΟ_3
Ειδικότητα: Ερευνητής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι ο σχεδιασμός μίας καινοτόμας δικτυακής αρχιτεκτονικής για την ενορχήστρωση ενοποιημένων υποδομών αποτελούμενων από οπτικά και ασύρματα δίκτυα όπως επίσης και από διαφόρων ειδών υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιεί μηχανισμούς κλειστής ανατροφοδότησης πληροφοριών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες επιχειρηματικές πολιτικές (intent-based networking). Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί πολυ-κριτιριακής βελτιστοποίησης θα βασίζονται πάνω στις θεωρίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς ενισχυτικής μάθησης έτσι ώστε να βελτιώνουν δυναμικά τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών μέσα σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη και ετερογενή διαδικτυακή υποδομή. Η προτεινόμενη υποδομή του MAESTRO θα διευκολύνει την αυτοματοποιημένη και δυναμική παραμετροποίηση της ενοποιημένης δικτυακής υποδομής, μεταφράζοντας αφηρημένες επιχειρηματικές απαιτήσεις/στόχους σε συγκεκριμένες μαθηματικές μοντελοποιήσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων και τη διαστασιολόγηση της ενοποιημένης υποδομής. Η λήψη αυτών των αποφάσεων θα βασίζεται σε καινοτόμους μηχανισμούς δικτυακής τηλεμετρίας που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·       ΕΕ 2: Διαστασιολόγηση υποδομής και πολυ-κριτιριακή βελτιστοποίηση

o   Παραδοτέο 2.1: Αλγόριθμοι διαστασιολόγησης και χωροθέτησης για συνδυαστικά βέλτιστη κατανομή πόρων

o   Παραδοτέο 2.2: Μηχανισμοί για συνδυαστική βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου

·       ΕΕ 3: Δικτυακές λειτουργίες επιχειρηματικού στόχου βασισμένες σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

o   Παραδοτέο 3.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών δικτυακής τηλεμετρίας

o   Παραδοτέο 3.2: Μηχανισμοί διασφάλισης δικτυακών λειτουργιών με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

·       ΕΕ 4: Ενοποίηση και επίδειξη λειτουργίας της αυτόνομης δικτυακής υποδομής MAESTRO

o   Παραδοτέο 4.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση των αυτόνομων μηχανισμών δικτύωσης με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

o   Παραδοτέο 4.2: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας εξομοίωσης υποβοηθούμενη από μηχανισμούς SDN για ενοποιημένα οπτικά και ασύρματα δίκτυα

o   Παραδοτέο 4.3: Εργασίες επίδειξης και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων MAESTRO

Διάρκεια σύμβασης: Έως 6 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: ΜΑΕΣΤΡΟ_4
Ειδικότητα: Ερευνητής
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο του έργου και της θέσης είναι ο σχεδιασμός μίας καινοτόμας δικτυακής αρχιτεκτονικής για την ενορχήστρωση ενοποιημένων υποδομών αποτελούμενων από οπτικά και ασύρματα δίκτυα όπως επίσης και από διαφόρων ειδών υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους. Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιεί μηχανισμούς κλειστής ανατροφοδότησης πληροφοριών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής διαφόρων δικτυακών υπηρεσιών με βάση συγκεκριμένες επιχειρηματικές πολιτικές (intent-based networking). Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί πολυ-κριτιριακής βελτιστοποίησης θα βασίζονται πάνω στις θεωρίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς ενισχυτικής μάθησης έτσι ώστε να βελτιώνουν δυναμικά τη λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών μέσα σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη και ετερογενή διαδικτυακή υποδομή. Η προτεινόμενη υποδομή του MAESTRO θα διευκολύνει την αυτοματοποιημένη και δυναμική παραμετροποίηση της ενοποιημένης δικτυακής υποδομής, μεταφράζοντας αφηρημένες επιχειρηματικές απαιτήσεις/στόχους σε συγκεκριμένες μαθηματικές μοντελοποιήσεις για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών χώρων και τη διαστασιολόγηση της ενοποιημένης υποδομής. Η λήψη αυτών των αποφάσεων θα βασίζεται σε καινοτόμους μηχανισμούς δικτυακής τηλεμετρίας που εφαρμόζουν τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

·       ΕΕ 2: Διαστασιολόγηση υποδομής και πολυ-κριτιριακή βελτιστοποίηση

o   Παραδοτέο 2.1: Αλγόριθμοι διαστασιολόγησης και χωροθέτησης για συνδυαστικά βέλτιστη κατανομή πόρων

o   Παραδοτέο 2.2: Μηχανισμοί για συνδυαστική βελτιστοποίηση λειτουργίας του δικτύου

·       ΕΕ 3: Δικτυακές λειτουργίες επιχειρηματικού στόχου βασισμένες σε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης

o   Παραδοτέο 3.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών δικτυακής τηλεμετρίας

o   Παραδοτέο 3.2: Μηχανισμοί διασφάλισης δικτυακών λειτουργιών με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

·       ΕΕ 4: Ενοποίηση και επίδειξη λειτουργίας της αυτόνομης δικτυακής υποδομής MAESTRO

o   Παραδοτέο 4.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση των αυτόνομων μηχανισμών δικτύωσης με βάση τον εκάστοτε επιχειρηματικό στόχο

o   Παραδοτέο 4.2: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλατφόρμας εξομοίωσης υποβοηθούμενη από μηχανισμούς SDN για ενοποιημένα οπτικά και ασύρματα δίκτυα

o   Παραδοτέο 4.3: Εργασίες επίδειξης και τελικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων MAESTRO

Διάρκεια σύμβασης: Έως 6 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χρονικά χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Ερευνητική ομάδα δικτύων υψηλών ταχυτήτων, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τον συνεργάτη που θα επιλεγεί.