ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Sandalphon”

Αθήνα, 21-11-2022
Αρ. Πρωτ: 21021

                                                                                                                         Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δυο θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Σύστημα παρακολούθησης και συμμόρφωσης για την αποτροπή του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (ΣΑΒΘ) – Τ2ΕΔΚ-02349 (Sandalphon)», κωδικό Πράξης ΤΑΑ : ΤΑΕΔΚ-06177, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008000 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διονύσιο-Δημήτριο Κουτσούρη, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με Κωδικό ΟΠΣ TA 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας   και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01: Έμπειρος Ερευνητής (2 θέσεις)
Ειδικότητα: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής
Πλήθος θέσεων: Δύο (2) θέσεις
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

·         ΕΕ3 / Υλοποίηση Πρωτοτύπου / Παραδοτέα Π3.1, Π3.2 & Π3.3

·         ΕΕ4 / Έλεγχος και Τεχνική Επαλήθευση Πρωτοτύπου / Παραδοτέο Π4.1

·         ΕΕ5 / Πιλοτική Εφαρμογή / Παραδοτέα Π5.1 & Π5.2

Διάρκεια σύμβασης:  

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι τη λήξη του έργου την 30-09-2024.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, εφόσον παραταθεί το έργο, μέχρι την νέα ημερομηνία λήξης αυτού.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 31.500,00 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.