ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΔΕΣΚΑΙΝΟ””

11-11-2022
Αρ. Πρωτ: 20421

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Δέσμη δράσεων ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε τοπικό́επίπεδο», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 61122500 και Ε.Υ. τον Ερευνητή Α’ ΕΠΙΣΕΥ Δημήτριο Καλογερά, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης της Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” με τίτλο “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης”» του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και  Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

 

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΔΕΣΚΑΙΝΟ 1
Ειδικότητα: Μηχανικός-Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας (σε συναφές με τη θέση αντικείμενο)
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

 

Αντικείμενο θέσης:

Συμμετοχή στις παρακάτω δραστηριότητες:

·         Παραδοτέο 3.2: Τετραμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς σχετικά με τις υλοποιούμενες δράσεις του σχεδίου και τη γενικότερη πορεία υλοποίησής του

·         Παραδοτέο 4.4: Εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός υποστήριξης ερευνητικών σχημάτων σε γενικά θέματα επιχειρηματικής ενημέρωσης

·         Παραδοτέο 4.6: Σύνταξη μελέτης εφαρμογής και τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμού για τη δημιουργία της πλατφόρμας

·         Παραδοτέο 4.8: Τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία και το υλικό που θα παρουσιάζεται σε αυτή.

 

 

 

Διάρκεια σύμβασης:

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήη του έργου (Δεκέμβριος του 2022).

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

 

Συνολικό κόστος σύμβασης:

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 2.554σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του

δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του

Έργου

Τόπος παροχής έργου: Αθήνα/ΕΠΙΣΕΥ.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.