ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ASSURE

Αθήνα, 05-08-2022
Αρ. Πρωτ: 14296

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ανεμογεννήτριες» και διακριτικό τίτλο ASSURE, κωδικό Έργου ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Τ2ΕΔΚ-03511, κωδικό MIS 5131415, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 68007500 και Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) τον Ομότιμο Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και Επίτιμο Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Νικόλαο Κ. Ουζούνογλου, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3

Συνεργάτης Γ – Ερευνητής

Ειδικότητα: Ερευνητής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή απόφοιτος συναφούς Τμήματος ή Σχολής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος, ή Υποψήφιος Διδάκτορας, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε θέματα τηλεπικοινωνιών και ασύρματων συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, τεχνολογιών κινητού υπολογισμού και παρεμβολών και συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει σε όλες τις σχετικές Δράσεις και ενέργειες που αφορούν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ για την σχεδίαση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εργαλείου λογισμικού του έργου ASSURE στα πλαίσια των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας (EE):

·         Ενότητας Εργασίας 2 (ΕΕ2): «Σχεδίαση και ανάπτυξη των μοντέλων και των αλγορίθμων προσομοίωσης του εργαλείου λογισμικού»

·         Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3): «Ανάπτυξη των αλγορίθμων καταπίεσης ανεπιθύμητων επιδράσεων»

·         Ενότητας Εργασίας 4 (ΕΕ4): «Ολοκλήρωση του εργαλείου λογισμικού (integration)».

·         Ενότητας Εργασίας 5 (ΕΕ5): «Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση (proof of concept)».

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου (ήτοι την 28/11/2023).

Ειδικότερα και εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του μέγιστου ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4

Συνεργάτης Δ

Ειδικότητα: Απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή συναφούς Τμήματος ή Σχολής
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει σε όλες τις σχετικές Δράσεις και ενέργειες που αφορούν τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ για την σχεδίαση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εργαλείου λογισμικού του έργου ASSURE στα πλαίσια των ακόλουθων Ενοτήτων Εργασίας (EE):

·         Ενότητας Εργασίας 2 (ΕΕ2): «Σχεδίαση και ανάπτυξη των μοντέλων και των αλγορίθμων προσομοίωσης του εργαλείου λογισμικού»

·         Ενότητας Εργασίας 3 (ΕΕ3): «Ανάπτυξη των αλγορίθμων καταπίεσης ανεπιθύμητων επιδράσεων»

·         Ενότητας Εργασίας 4 (ΕΕ4): «Ολοκλήρωση του εργαλείου λογισμικού (integration)».

·         Ενότητας Εργασίας 5 (ΕΕ5): «Πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση (proof of concept)».

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής έως τη συμβατική λήξη του έργου (ήτοι την 28/11/2023).

Ειδικότερα και εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του μέγιστου ποσού των 30.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ