ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 6511913)

                                                                                                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23/05/2022

Αριθμ. Πρωτ. 8579

 Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου-παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ” και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Νηπιαγωγοί ή/και Εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής απασχόλησης  παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ (14 θέσεις)

 

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

Δημιουργική απασχόληση των παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ, για τα χρονικά διαστήματα:

  • 20/06/2022 έως 29/07/2022 και
  • 22/08/2022 έως 09/09/2022

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τίτλος – Πτυχίο με ειδικότητα Νηπιαγωγού, Δασκάλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικού ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ, νομίμως αναγνωρισμένο.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό με το πτυχίο ή και το αντικείμενο της πρόσκλησης αντικείμενο

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.