ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Εξάντας”

Αθήνα, 18-5-2022
Αρ. Πρωτ: 8284

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Έξυπνο σύστημα υποστήριξης αγοραπωλησιών συναλλάγματος – ΕΞΑΝΤΑΣ», κωδικό MIS: 5134526, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68007900 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρυσόστομο Δούκα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΕΞΑΝΤΑΣ 01
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

 

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 Επισκόπηση επιστημονικού πεδίου και ανάλυση απαιτήσεων

ΕΕ2 Προβλεπτικά μοντέλα μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη κίνησης ισοτιμιών

ΕΕ3 Μονάδα δημιουργίας αυτοματοποιημένων συμβουλών αγοραπωλησίας συναλλάγματος

ΕΕ4 Σχεδίαση, ανάπτυξη & ενοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος

ΕΕ5 Σχεδίαση και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής

ΕΕ6 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Παραδοτέα

Π1.1       Βιβλιογραφική ανάλυση σύγχρονων τεχνολογιών, εργαλείων και μεθόδων πρόβλεψης κίνησης ισοτιμιών

Π1.2       Ανάλυση και προσδιορισμός απαιτήσεων – Αρχική έκδοση

Π1.3       Ορισμός δεδομένων & μέθοδοι συλλογής και αξιολόγησης ποιότητας δεδομένων

Π1.4       Ανάλυση και προσδιορισμός απαιτήσεων – Τελική έκδοση

Π2.1       Σχεδιασμός & υλοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης –Αρχική έκδοση

Π2.2       Σχεδιασμός & υλοποίηση μοντέλων μηχανικής μάθησης – Τελική έκδοση

Π2.3       Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση μοντέλων μηχανικής μάθησης

Π3.1       Σχεδιασμός και υλοποίηση μονάδας δημιουργίας αυτοματοποιημένων συμβουλών – Αρχική έκδοση

Π3.2       Σχεδιασμός και υλοποίηση μονάδας δημιουργίας αυτοματοποιημένων συμβουλών – Τελική έκδοση

Π3.3       Αξιολόγηση μονάδας

Π4.1       Έρευνα Τεχνολογιών & Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Π4.2       Ενοποίηση δεδομένων & μονάδα αποθήκευσης δεδομένων

Π4.3       Αρχική έκδοση ολοκληρωμένου συστήματος

Π4.4       Τελική έκδοση ολοκληρωμένου συστήματος

Π5.1       Επιχειρησιακές απαιτήσεις και προδιαγραφές πιλοτικής εφαρμογής

Π5.2       Πιλοτική εφαρμογή

Π5.3       Μεθοδολογία και σχέδια αξιολόγησης

Π5.4       Αξιολόγηση συστήματος και πιλοτικής ψηφιακής έκδοσης

Π5.5       Έκθεση δράσεων διάχυσης & επικοινωνίας

Π5.6       Ιστοσελίδα Έργου

Π6.1       Ανάλυση αγοράς

Π6.2       Επιχειρηματικά μοντέλα

Π6.3       Έκθεση δράσεων εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 32.125,68€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.