ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Smarty4Covid”

Αθήνα, 11-5-2022
Αρ. Πρωτ: 7845

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού για το ερευνητικό έργο με πλήρη τίτλο: “An Intelligent Multimodal Framework for COVID-19 Risk Assessment and Monitoring based on Explainable Deep Learning” και με διακριτικό τίτλο “Smarty4Covid”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία», υπαγόμενο στην Εμβληματική Δράση «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Α.Π. 24764 / 5-5-2020) με αριθμό πρότασης 5020 και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 61122800, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή στο δεσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 1
Ειδικότητα: Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), πολυτεχνικής ή άλλης σχολής θετικών επιστημών συναφούς αντικειμένου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάπτυξη συστημάτων συλλογής δεδομένων.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι η συμμετοχή στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την δημιουργία μοντέλων βασισμένων σε τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη της διάγνωσης & την πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου COVID-19.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

WP 1: Study Design

WP 2: Data Acquisition

WP 3: Multimodal Explainable Prediction Modelling

WP 4: Impact Assessment and Validation

WP 5: Dissemination and Exploitation

WP 6: Project Management and Ethics

καθώς και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι στις 30/11/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 10.550,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 Ερευνητής – Υποψήφιος Διδάκτωρ 1
Ειδικότητα: Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), πολυτεχνικής ή άλλης σχολής θετικών επιστημών συναφούς αντικειμένου, με εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μάθησης.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι η επεξεργασία ηχητικών καταγραφών φωνής, βήχα και αναπνοής από νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση μοτίβων που μπορεί να χρησιμεύσουν ως νέοι βιοδείκτες υψηλής προγνωστικής αξίας για την εξέλιξη της νόσου.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

WP 1: Study Design

WP 2: Data Acquisition

WP 3: Multimodal Explainable Prediction Modelling

WP 4: Impact Assessment and Validation

WP 5: Dissemination and Exploitation

WP 6: Project Management and Ethics

καθώς και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι στις 30/11/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 9.480,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Ερευνητής – Υποψήφιος Διδάκτωρ 2
Ειδικότητα: Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), πολυτεχνικής ή άλλης σχολής θετικών επιστημών συναφούς αντικειμένου, με εμπειρία σε προγραμματισμό Η/Υ και ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μάθησης.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι η επεξεργασία ηχητικών καταγραφών φωνής, βήχα και αναπνοής από νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση μοτίβων που μπορεί να χρησιμεύσουν ως νέοι βιοδείκτες υψηλής προγνωστικής αξίας για την εξέλιξη της νόσου.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

WP 1: Study Design

WP 2: Data Acquisition

WP 3: Multimodal Explainable Prediction Modelling

WP 4: Impact Assessment and Validation

WP 5: Dissemination and Exploitation

WP 6: Project Management and Ethics

καθώς και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την 1/7/2022 μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι στις 30/11/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.770,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 13 Ερευνητής
Ειδικότητα: Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ), πολυτεχνικής ή άλλης σχολής θετικών επιστημών συναφούς αντικειμένου, με εμπειρία σε προγραμματισμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Αντικείμενο της εν λόγω θέσης είναι η επεξεργασία ηχητικών καταγραφών φωνής, βήχα και αναπνοής από νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση μοτίβων που μπορεί να χρησιμεύσουν ως νέοι βιοδείκτες υψηλής προγνωστικής αξίας για την εξέλιξη της νόσου.

Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας:

WP 1: Study Design

WP 2: Data Acquisition

WP 3: Multimodal Explainable Prediction Modelling

WP 4: Impact Assessment and Validation

WP 5: Dissemination and Exploitation

WP 6: Project Management and Ethics

καθώς και στα αντίστοιχα παραδοτέα που απορρέουν από αυτές.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι στις 30/11/2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση της Επιστημονικά Υπεύθυνης και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 11.110,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου των θέσεων, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτές θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τον συνεργάτη που θα επιλεγεί.