ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

Αθήνα, 20/04/2022

Αριθμ. Πρωτ. 6664

 

 

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ έγκρισης εισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Διοικητικός Υπάλληλος – Τεχνική Υποστήριξη στο Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΜΠ (1 θέση)

(Διάρκεια 1 έτος με δυνατότητα παράτασης για 2 έτη)

 

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Επικούρηση στη διαχείριση της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής (datacenter) των Διοικητικών και Τεχνικών υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (HYPER-V, ESXi, Windows Server 2016,2019, Linux, VMware vSphere, Veeam Backup)
 • Διαμόρφωση του δικτύου ασφαλείας Η/Υ και πόρων (Active Directory)
 • Εγκατάσταση νέων σταθμών εργασίας.
 • Συντήρηση εξοπλισμού υλικού – Επισκευές της διοίκησης του ΕΜΠ (εσωτερικό δίκτυο Η/Υ).
 • Υποστήριξη λειτουργίας λογισμικού Η/Υ της διοίκησης ΕΜΠ.
 • Υποστήριξη χρηστών.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιημένες γνώσεις προγραμματισμού.
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, ιδίως εμπειρία και εξοικείωση στη διαχείριση Hyper-V ή VMWare ESXi/Workstation products, Windows Server 2016 ή νεότερο, στη διαχείριση δικτύων, σχεσιακών βάσεων δεδομένων Oracle ή MS SQL Server καθώς και στη διαχείριση κεντρικής υποδομής λογισμικού ασφαλείας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τίτλος – Πτυχίο Πληροφορικής, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, πέραν της υποχρεωτικής.
  • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια Βάρος

Κριτηρίου

1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΠΙ 2 μόρια για κάθε μήνα, βαθμολογούμενη έως 12 μήνες 60%
3 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 2 μόρια για κάθε επιπλέον μήνα, βαθμολογούμενη έως 36 μήνες
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 0-100 20%
5 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ 0-100 20%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, έως και την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο προς απόδειξης των απαιτούμενων κι επιθυμητών στην παρούσα πρόσκληση στοιχείων