ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

 

Αθήνα, 13/04/2022

Αρ. Πρωτ. : 6178

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στα πλαίσια του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 52022), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

 

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ έγκρισης εισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6178/13.04.2022 στο δεσμό.

 

ΘΕΣΕΙΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Διαγωνιστικών Διαδικασιών – Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Διάρκεια 3 έτη)

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον 24μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και   προμηθειών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (συναφής με το αντικείμενο της θέσης).
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και στη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και προμηθειών πέραν της υποχρεωτικής,
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Διαχειρίζεται τα αιτήματα από τα συνδεδεμένα εργαστήρια του Ινστιτούτου αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμβάσεις, σε συνεργασία με τους οικείους Επιστημονικούς Υπευθύνους.
 • Διεκπεραιώνει τις ενέργειες συγκέντρωσης και προώθησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εγγράφων εισηγήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τα μέλη των Επιτροπών.
 • Χειρίζεται το ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, μέσω αυτού.
 • Συνεργάζεται με τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών κι Ενστάσεων για διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων συνεργασίας.
 • Διαχειρίζεται τις διενεργούμενες διαδικασίες προμήθειών, προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συμβάσεων στο πλαίσιο εκτελουμένων έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Ενημερώνει τα τμήματα του Ινστιτούτου και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Διοικητικός Υπάλληλος για την Υποστήριξη της Λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) (Διάρκεια 3 έτη)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).
 • Αποδεδειγμένη 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Πολύ καλή γνώση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων RESCOM, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΕΠΙΣΕΥ και αποδεδειγμένη 12μηνη κατ’ ελάχιστον εμπειρία στη χρήση του.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

 

Επιθυμητά Προσόντα

 

 • Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

 

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία αναφορικά με τις καταρτιζόμενες από το Ινστιτούτο δημόσιες συμβάσεις .
 • Χειρίζεται το ΕΣΗΔΗΣ στις περιπτώσεις διενέργειας διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, μέσω αυτού.
 • Καταχώρηση στο πρόγραμμα RESCOM στοιχείων αναφορικά με την διαχείριση των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση διαχειριστική και οικονομική των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων στο RESCOM/WEB-RESCOM
 • Καταχώρηση τροποποιήσεων και αναμορφώσεων του προϋπολογισμού των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων