ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΛΑΒΤΣΙΠ”

Αθήνα, 23-3-2022
Αρ. Πρωτ: 4721

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση «τεσσάρων» θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προηγμένου συστήματος σίτισης κλωβών τσιπούρας – λαβρακίου με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ και μοντέλων συσχέτισης περιβαντολογικών παραμέτρων και βιολογικών και συμπεριφορικών δεικτών ψαριών» και Ακρωνύμιο Έργου: ΛΑΒΤΣΙΠ, κωδικό MIS: 5070701 , κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68006700 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Χριστοφόρου Ευάγγελο , η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπης επιλογής στο δεσμό .

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός, ή απόφοιτος συναφούς Τμήματος ή Σχολής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο πεδίο της Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

·         ΕΕ1 / Μελέτη Αναγκών και Τεχνολογιών στην Υδατοκαλλιέργεια / Παραδοτέο Π1.1

·         ΕΕ2 / Ανάπτυξη Μοντέλων Βελτιστοποίησης της Ημερήσιας Ποσότητας Παρεχόμενης Τροφής / Παραδοτέο Π2.1

·         ΕΕ3/ Ανάπτυξη Υποβρυχίων Αισθητήρων και Δικτύων Μετάδοσης Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Ποιότητας/ Παραδοτέο Π3.4

·         ΕΕ5/ Αξιολόγηση Πρωτοτύπου και Ενσωμάτωση Βελτιώσεων / Παραδοτέο Π5.1

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 30/06/2023

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 22.000 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Βιολόγος, ή απόφοιτος συναφούς Τμήματος ή Σχολής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

·         ΕΕ1 / Μελέτη Αναγκών και Τεχνολογιών στην Υδατοκαλλιέργεια / Παραδοτέο Π1.1

·         ΕΕ2 / Ανάπτυξη Μοντέλων Βελτιστοποίησης της Ημερήσιας Ποσότητας Παρεχόμενης Τροφής / Παραδοτέο Π2.1

·         ΕΕ4/ Ολοκλήρωση και Τεχνικός Έλεγχος Βιομηχανικών Πρωτοτύπων/ Παραδοτέο Π4.1

·         ΕΕ5/ Αξιολόγηση Πρωτοτύπου και Ενσωμάτωση Βελτιώσεων / Παραδοτέο Π5.1

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 30/06/2023.

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 21.800 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

·         ΕΕ1 / Μελέτη Αναγκών και Τεχνολογιών στην Υδατοκαλλιέργεια / Παραδοτέο Π1.2

·         ΕΕ2 / Ανάπτυξη Μοντέλων Βελτιστοποίησης της Ημερήσιας Ποσότητας Παρεχόμενης Τροφής / Παραδοτέο Π2.1

·         ΕΕ3/ Ανάπτυξη Υποβρυχίων Αισθητήρων και Δικτύων Μετάδοσης Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Ποιότητας/ Παραδοτέα Π3.1 & Π3.3

·         ΕΕ4/ Ολοκλήρωση και Τεχνικός Έλεγχος Βιομηχανικών Πρωτοτύπων/ Παραδοτέο Π4.1

·         ΕΕ5/ Αξιολόγηση Πρωτοτύπου και Ενσωμάτωση Βελτιώσεων / Παραδοτέο Π5.1

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 30/06/2023

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 18.000 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 04: Έμπειρος Ερευνητής
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο Πολυτεχνικής σχολής κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο πεδίο των Υπολογιστών και της Πληροφορικής.
Πλήθος θέσεων: Μια (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα εκάστης:

·         ΕΕ1 / Μελέτη Αναγκών και Τεχνολογιών στην Υδατοκαλλιέργεια / Παραδοτέο Π1.2

·         ΕΕ2 / Ανάπτυξη Μοντέλων Βελτιστοποίησης της Ημερήσιας Ποσότητας Παρεχόμενης Τροφής / Παραδοτέο Π2.1

·         ΕΕ3/ Ανάπτυξη Υποβρυχίων Αισθητήρων και Δικτύων Μετάδοσης Πληροφοριών Περιβαλλοντικής Ποιότητας/ Παραδοτέα Π3.2 & Π3.4

·         ΕΕ4/ Ολοκλήρωση και Τεχνικός Έλεγχος Βιομηχανικών Πρωτοτύπων/ Παραδοτέο Π4.1

·         ΕΕ5/ Αξιολόγηση Πρωτοτύπου και Ενσωμάτωση Βελτιώσεων / Παραδοτέο Π5.1

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 30/06/2023

Εφόσον οριστεί παράταση του Παραδοτέου ή του έργου και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης, ορίζεται έως του ποσού των 18.000 €,  σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.