ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”EV-CHAIN”

Αθήνα, 11-1-2022
Αρ. Πρωτ: 264

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση 6 (έξι) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «”Blockchain” Πλατφόρμα για “Peer-to-Peer” Συναλλαγές κατά την Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων – EV-CHAIN», MIS (ΟΠΣ) 5134540 με κωδικό έργου ΕΠΙΣΕΥ 68007800 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη Ψαρρά, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: EV-CHAIN 01
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 – Ανάλυση Πεδίου Εφαρμογής και Εμπορική Αξιοποίηση

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π1.4       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (1η Περίοδος)

Π1.5       EV-CHAIN Business Models (Επικαιροποίηση)

Π1.6       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (2η Περίοδος)

Π1.7       Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης EV-CHAIN

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

36.929,52€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: EV-CHAIN 02
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 – Ανάλυση Πεδίου Εφαρμογής και Εμπορική Αξιοποίηση

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π1.1       Σχέδιο Υλοποίησης Έργου

Π1.2       Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτροκίνησης & Τεχνολογικό Πλαίσιο

Π1.3       EV-CHAIN Business Models (Αρχικός Σχεδιασμός)

Π1.4       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (1η Περίοδος)

Π1.5       EV-CHAIN Business Models (Επικαιροποίηση)

Π1.6       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (2η Περίοδος)

Π1.7       Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης EV-CHAIN

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

29.023,20€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3: EV-CHAIN 03
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

42.911,83€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4: EV-CHAIN 04
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 – Ανάλυση Πεδίου Εφαρμογής και Εμπορική Αξιοποίηση

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π1.2       Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτροκίνησης & Τεχνολογικό Πλαίσιο

Π1.3       EV-CHAIN Business Models (Αρχικός Σχεδιασμός)

Π1.4       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (1η Περίοδος)

Π1.5       EV-CHAIN Business Models (Επικαιροποίηση)

Π1.6       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (2η Περίοδος)

Π1.7       Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης EV-CHAIN

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

22.320,40€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 5: EV-CHAIN 05
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 – Ανάλυση Πεδίου Εφαρμογής και Εμπορική Αξιοποίηση

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π1.2       Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτροκίνησης & Τεχνολογικό Πλαίσιο

Π1.3       EV-CHAIN Business Models (Αρχικός Σχεδιασμός)

Π1.4       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (1η Περίοδος)

Π1.5       EV-CHAIN Business Models (Επικαιροποίηση)

Π1.6       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (2η Περίοδος)

Π1.7       Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης EV-CHAIN

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

27.818,84€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 6: EV-CHAIN 06
Ειδικότητα: Διπλωματούχος μηχανικός πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός) ή κάτοχος πτυχίου θετικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ενότητες Εργασίας

ΕΕ1 – Ανάλυση Πεδίου Εφαρμογής και Εμπορική Αξιοποίηση

ΕΕ2 – Καθορισμός Προδιαγραφών Συστήματος

ΕΕ3 – Ανάπτυξη & Ενοποίηση της Πλατφόρμας με χρήση Blockchain

ΕΕ4 – Πιλοτική Εφαρμογή & Ανάλυση Επιπτώσεων

Παραδοτέα

Π1.2       Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτροκίνησης & Τεχνολογικό Πλαίσιο

Π1.3       EV-CHAIN Business Models (Αρχικός Σχεδιασμός)

Π1.4       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (1η Περίοδος)

Π1.5       EV-CHAIN Business Models (Επικαιροποίηση)

Π1.6       Δράσεις Διάχυσης και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργου (2η Περίοδος)

Π1.7       Σχέδιο Εμπορικής Εκμετάλλευσης EV-CHAIN

Π2.1       Απεικόνιση Φιλοσοφίας & Διαδικασιών EV-CHAIN

Π2.2       Συνολική Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών «EV-CHAIN»

Π2.3       Οντολογίες για τη Δημιουργία Προφίλ ανά Χρήστη

Π2.4       Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Υποστήριξης Αποφάσεων

Π3.1       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Αρχική Έκδοση)

Π3.2       EV-CHAIN Wallet και Πλατφόρμα (Τελική Έκδοση)

Π4.1       Προτάσεις Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Π4.2       Επιχειρησιακές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.3       Αρχική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής – Προτάσεις Βελτίωσης

Π4.4       Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Εφαρμογής

Π4.5       Αξιολόγηση και Ανάλυση Επιπτώσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 29/11/2023.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των

27.927,72€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.