ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ΑΙΟΛΙΚΟΣ”

Αθήνα, 27-12-2021
Αρ. Πρωτ: 22679

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση  έως «δυο» (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ: Ανάπτυξη Kαινοτόμου Συστήματος Lidar για τη Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού στην Εγκατάσταση και Παρακολούθηση της Απόδοσης Παράκτιων Αιολικών Πάρκων», κωδικό MIS: 5030450, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68005100 και Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Δημήτριο Σούντρη, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την επιλογή του προσωπικού στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 4 «Ανάπτυξη και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων»  και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα:

1) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π4.3) να εκπονήσει έκθεση για την αποδοτική  ανάπτυξη και βελτιστοποίηση VHDL σε Μονάδες Επιτάχυνσης Ψηφιακής Επεξεργασίας FPGA.  Στόχος είναι η διατύπωση των προδιαγραφών και πως αυτοί θα επιτευχθούν στην ανάπτυξη του κώδικα VHDL με την περιγραφή κατάλληλων τεχνικών και οδηγιών στο σχεδιασμό υλικού. Επίσης η έκθεση θα περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων συστήματος και πως θα  εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τελικού συστήματος  με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του ψηφιακού συστήματος.

2) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π4.4) θα είναι υπεύθυνος του καθορισμού της λειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί στον επεξεργαστή ARM της ψηφιακής πλατφόρμας SoC του συστήματος Lidar για γρήγορο υπολογισμό της συνιστώσας ανέμου. Επίσης θα καθορίσει τις προδιαγραφές για γρήγορη επικοινωνία με την μονάδα επεξεργασίας FPGA καθώς και τον  τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με τον χρήστη του συστήματος.

3) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π4.5) θα εκπονήσει έκθεση όπου θα επαληθεύεται (verification) η λειτουργικότητα του ψηφιακού υποσυστήματος του Lidar με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο αρχικό στάδιο με επιβεβαίωση κάθε πιθανού σεναρίου λειτουργίας  και θα εκπονήσει μεθόδους διόρθωσης  σε περίπτωση αποκλίσεων.

Και στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5 «Συναρμολόγηση, Κατασκευή και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Wind Lidar», στα ακόλουθα:

4) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π 5.1) θα εκπονήσει έκθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με έμφαση στις προδιαγραφές όσο αναφορά στις διαστάσεις και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά.

5) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π 5.2) θα εκπονήσει έκθεση προκαταρκτικού σχεδιασμού συνολικού συστήματος με έμφαση στη διαλειτουργικότητά ψηφιακού και αναλογικού μέρους του συστήματος Lidar

6) στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (Π 5.3) θα εκπονήσει έκθεση ελέγχου πομποδέκτη σε συνδυασμό με το σύστημα καταγραφής και απόκτησης δεδομένων που θα υλοποιηθεί  πάνω στην ψηφιακή πλατφόρμα FPGA.

7) στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας (Π 5.6) να εκπονήσει έκθεση με τον τελικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με αποτελέσματα της διαλειτουργικότητας όλων των μερών του συστήματος Lidar.

Διάρκεια σύμβασης:  

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 27-06-2022.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

 

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 Ερευνητής
Ειδικότητα: Πτυχίο Φυσικού ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πλήθος θέσεων: Έως 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 4 «Ανάπτυξη και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Επεξεργασίας Δεδομένων»  και πιο συγκεκριμένα στα ακόλουθα:

1) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.3) να εκπονήσει έκθεση για την αποδοτική  ανάπτυξη και βελτιστοποίηση VHDL σε Μονάδες Επιτάχυνσης Ψηφιακής Επεξεργασίας FPGA.  Στόχος είναι η διατύπωση των προδιαγραφών και πως αυτοί θα επιτευχθούν στην ανάπτυξη του κώδικα VHDL με την περιγραφή κατάλληλων τεχνικών και οδηγιών στο σχεδιασμό υλικού. Επίσης η έκθεση θα περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων συστήματος και πως θα  εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του τελικού συστήματος  με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του ψηφιακού συστήματος.

2) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.4) θα είναι υπεύθυνος του καθορισμού της λειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί στον επεξεργαστή ARM της ψηφιακής πλατφόρμας SoC του συστήματος Lidar για γρήγορο υπολογισμό της συνιστώσας ανέμου. Επίσης θα καθορίσει τις προδιαγραφές για γρήγορη επικοινωνία με την μονάδα επεξεργασίας FPGA καθώς και τον  τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η δια λειτουργικότητα και διασύνδεση με τον χρήστη του συστήματος.

3) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π4.5) να εκπονήσει έκθεση όπου θα επαληθεύεται (verification) η λειτουργικότητα του ψηφιακού υποσυστήματος του Lidar με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο αρχικό στάδιο με επιβεβαίωση κάθε πιθανού σεναρίου λειτουργίας  και θα εκπονήσει μεθόδους διόρθωσης  σε περίπτωση αποκλίσεων.

Και στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5 «Συναρμολόγηση, Κατασκευή και Έλεγχος Καλής Λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Wind Lidar», στα ακόλουθα:

4) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.1) θα εκπονήσει έκθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με έμφαση στις προδιαγραφές όσο αναφορά στις διαστάσεις και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητά.

5) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.2) θα εκπονήσει έκθεση προκαταρκτικού σχεδιασμού συνολικού συστήματος με έμφαση στη δια λειτουργικότητά ψηφιακού και αναλογικού μέρους του συστήματος Lidar

6) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.3) θα εκπονήσει έκθεση ελέγχου πομποδέκτη σε συνδυασμό με το σύστημα καταγραφής και απόκτησης δεδομένων που θα υλοποιηθεί  πάνω στην ψηφιακή πλατφόρμα FPGA.

7) ) στα πλαίσια του πακέτου εργασίας (Π 5.6) θα εκπονήσει έκθεση με τον τελικό σχεδιασμό του οπτικού και του ηλεκτρονικού υποσυστήματος με αποτελέσματα της δια λειτουργικότητας όλων των μερών του συστήματος Lidar.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι: 27-06-2021.

Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και την απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του/των δικαιούχου/ων, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & ψηφιακών συστημάτων ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.