ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Υποστήριξης ΕΜΠ”

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12-11-2021
Αρ. Πρωτ: 19596

 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια του έργου  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ” και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ αναφορικά  με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο δεσμό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΕΠΙΣΕΥ_ΕΜΠ_1
Ειδικότητα: Διοικητικοί Υπάλληλοι Διεκπεραίωσης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργου
Πλήθων θέσεων: 2
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου ή  ορισμένου χρόνου ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο θέσης: –              Διαχειρίζονται τα αιτήματα της Διοίκησης και της Πρυτανείας του ΕΜΠ αναφορικά με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών /παροχή υπηρεσιών και την επιλογή αναδόχων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  στα πλαίσια και για την κάλυψη αναγκών του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

-Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  συμβάσεων για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού κατ’ άρθρο 64 Ν.4485/2017 στα πλαίσια και για την κάλυψη αναγκών του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

-Διεκπεραιώνει τις ενέργειες συγκέντρωσης και προώθησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων εισηγήσεων στις ανωτέρω περιγραφόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες, απευθείας ανάθεσης και προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου

-Επιλαμβάνεται θεμάτων που ανακύπτουν στην πορεία εκτέλεσης συμβάσεων έργου/παροχής υπηρεσιών/προμήθειας αγαθών στα στα πλαίσια του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ

Διάρκεια σύμβασης: 3 έτη

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΕΠΙΣΕΥ_ΕΜΠ_2
Ειδικότητα: Διοικητικός Υπάλληλος – Υποστήριξη σε Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά θέματα Φοιτητών ΕΜΠ
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου ή  ορισμένου χρόνου ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο θέσης: Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών:

α) σε τεχνικές δικτύωσης με την αγορά εργασίας,

β) για την υποβολή αιτήσεων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

γ) οργάνωση ημερίδων, οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για τις ανάγκες της Διοίκησης του Ιδρύματος-ΕΜΠ.

Διάρκεια σύμβασης: 3 έτη

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: ΕΠΙΣΕΥ_ΕΜΠ_3
Ειδικότητα: Διοικητικός Υπάλληλος – Υποστήριξη σε Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά θέματα Φοιτητών ΕΜΠ
Πλήθων θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου ή  ορισμένου χρόνου ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο θέσης: α)           Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών για την υποβολή αιτήσεων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και για τη διαδικασία συνέντευξης υποψηφίων.

(β)          Έκδοση Ωρολογίου Προγράμματος και Προγράμματος Εξετάσεων

(γ)          Οργάνωση εκδηλώσεων/ ομιλιών/ συναντήσεων για τις ανάγκες προγραμμάτων του Ιδρύματος-ΕΜΠ.

Διάρκεια σύμβασης: 3 έτη

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.