ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202101)

Αθήνα, 3-11-2021
Αρ. Πρωτ: 18922

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στα πλαίσια του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202101), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Υποστήριξης Λειτουργίας του Γραφείου Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ

Διάρκεια: 3 έτη

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ, ειδικά του πακέτου Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).
  • Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, πέραν της υποχρεωτικής.
  • Προηγούμενη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

– Η παροχή πλήρους γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στο Διευθυντή για ζητήματα του Γραφείου Διευθυντή και του ΔΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.iccs.gr/blog/2021/11/03/3393/

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες (Π. Καϋμενάκη, τηλ: 2107724438, email: episey@central.ntua.gr).

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Ιωάννης Βασιλείου

Αθήνα, 03.11.2021