ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ASSURE”

Αθήνα, 27-10-2021
Αρ. Πρωτ: 18387

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τεχνολογίες εξειδικευμένων εφαρμογών επιτήρησης ραντάρ μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ακριβούς εκτίμησης και μετριασμού των επιδράσεων σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από ανεμογεννήτριες» και διακριτικό τίτλο ASSURE”, κωδικό Έργου ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Τ2ΕΔΚ-03511, κωδικό MIS 5131415, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 68007500 και Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) τον Ομότιμο Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ και Επίτιμο Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ Νικόλαο Κ. Ουζούνογλου, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό

Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 Συνεργάτης Α
Ειδικότητα: Απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με εμπειρία σε οικονομοτεχνικές μελέτες (επιπτώσεων, αποτίμηση κόστους οφέλους τεχνολογικών συστημάτων και εξαγωγής των απαιτήσεων χρηστών) και συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα και πρότερη γνώση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Πλήθος θέσεων: Μία (1) θέση
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα συμμετάσχει στην Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1): «Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική προτεινόμενου εργαλείου» και στο πλαίσιο των εργασιών αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ θα αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες:

•    Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών (επιπτώσεων, αποτίμηση κόστους οφέλους τεχνολογικών συστημάτων και συναφή) και εξαγωγή των απαιτήσεων των χρηστών (user requirements), λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά περιβάλλοντα εφαρμογής, διεξάγοντας έρευνα των εξελίξεων και των τάσεων των σχετικών αγορών και εξετάζοντας τις επιπτώσεις των επιδράσεων στους φορείς – χρήστες.

•    Υπό την ίδια θεώρηση, συμμετοχή στον καθορισμό των σεναρίων χρήσης και εφαρμογής (case studies) και στην εξαγωγή των επιθυμητών λειτουργικών χαρακτηριστικών (functional requirements) του συνολικού εργαλείου ASSURE.

·       Διενέργεια και συμμετοχή από πλευράς ΕΠΙΣΕΥ σε δράσεις δημοσιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, στον καθορισμό των εργαλείων επικοινωνίας και ιστοσελίδων, στην ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και σύνταξης σχετικών αναφορών.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής έως τη λήξη της εν λόγω ΕΕ1 (12 μήνες από την ένταξη του έργου), ή την τυχόν παράταση της διάρκειάς της με βάση τις επιταγές της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Ειδικότερα και εφόσον οριστεί παράταση για την εν λόγω ΕΕ1 και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 13.000,00 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται, κατ’ άρθρο 52§3 του Ν. 4485/2017, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις κι όρους χρηματοδότησης.
Τόπος παροχής έργου: Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που τυχόν σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.