ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202101)

 

 • Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ο  Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο
 • Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν  Κ Α Ι  Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
 • Τηλ: 00302107723847 Fax: 00302107722456 E-mail: episey@central.ntua.gr

 

 

Αθήνα, 01/10/2021

Αρ. πρωτ. 16809 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΤΟ ΕΠΙΣΕΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης έργου – παροχής υπηρεσιών στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  του ΕΠΙΣΕΥ, στα πλαίσια του έργου “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ” (ΚΩΔΙΚΟΣ: 5202101), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Στέλεχος Υποστήριξης Διοικητικής – Διαχειριστικής Λειτουργίας Έργων – Προγραμμάτων – Συμβάσεων, Υλοποίησης Δράσεων Ανάπτυξης και Δημοσιότητας και Υποστήριξης Γραφείου Εξωστρέφειας – Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διάρκεια Σύμβασης: 3 έτη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τίτλος – Πτυχίο διοικητικού ή οικονομικού ή κοινωνικών ή θετικών επιστημών, ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο.
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις (Επίπεδο Γ2 ή αντίστοιχο).
 • Τουλάχιστον 12μηνη Εργασιακή Εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές, για τους άρρενες υποψηφίους.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο κι εξοικείωση με το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.
 • Αποδεδειγμένη Εργασιακή Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση διαχείρισης ερευνητικών έργων – προγραμμάτων, Φορέων Δημοσίου – Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πέραν της υποχρεωτικής.
 • Εμπειρία κι εξοικείωση στη χρήση ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΦΚΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΕΣ και πληροφοριακών – λογιστικών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης έργων – προγραμμάτων-συμβάσεων
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία κι εξοικείωση σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρισης πόλων καινοτομίας κι επιχειρηματικότητας, αναπτυξιακών δράσεων, προβολής, επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων ερευνητικών κι αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων επικοινωνίας, marketing.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια και ομαδικότητα

 

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

 • Υποστηρίζει τη διαχειριστική και διοικητική λειτουργία εκτέλεσης έργων-προγραμμάτων και συμβάσεων στο σκέλος εξαγωγής, ελέγχου, επιβεβαίωσης, ανάρτησης δεδομένων στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΦΚΑ, ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Επιστημονικούς Υπευθύνους στο πλαίσιο εξαγωγής δεδομένων, επιβεβαίωσης κι ελέγχου εκτελουμένων προγραμμάτων – έργων – συμβάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίησή τους.
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία κι εξαγωγή δεδομένων από τη διαρκή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου (Στελέχη, Επιστήμονες, Προμηθευτές).
 • Υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με τις δραστηριότητες κι επιτεύγματα του Ινστιτούτου και των εκτελουμένων προγραμμάτων-έργων.
 • Προβαίνει σε έλεγχο οικονομικής διαχείρισης εκτελούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εφαρμογή κανόνων επιλεξιμότητας διαδικασιών και δαπανών έργων-προγραμμάτων-συμβάσεων καθώς και σε έλεγχο τηρούμενων timesheets εκτελούμενων προγραμμάτων.
 • Προτείνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει υλοποιούμενες δράσεις σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Ινστιτούτου.
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Εξωστρέφειας – Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΠΙΣΕΥ, στο πλαίσιο και εντός του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του οποίοι θα πρέπει να:

α) υποστηρίζει την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών και της  διανοητικής ιδιοκτησίας του ΕΠΙΣΕΥ και τη διασύνδεση του Ινστιτούτου με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά.

β) υποστηρίζει την εξωτερική δικτύωση του ΕΠΙΣΕΥ, με αποδέκτες – στόχους το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (βιομηχανίες, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεργατικά σχήματα, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιοι φορείς κ.ά.).

γ) υποστηρίζει την εσωτερική δικτύωση των ερευνητικών δομών και του δυναμικού του ΕΠΙΣΕΥ για τη δημιουργία εσωτερικών συνεργειών και την ενίσχυση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του.

δ) υποστηρίζει την προβολή, επικοινωνία και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών του ΕΠΙΣΕΥ.

ε) υποστηρίζει την ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας και επιμέλεια της εταιρικής ταυτότητας του ΕΠΙΣΕΥ.

στ) υποστηρίζει δράσεις καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία, από την αρχική ιδέα, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου έως την αξιοποίηση της και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων,

ζ) υποστηρίζει τους τεχνοβλαστούς (spin-off) του ΕΠΙΣΕΥ και των συνεργατικών σχηματισμών στους οποίους συμμετέχει.

Ο Διευθυντής,

Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Βασιλείου

Αθήνα, 01/10/2021

 

Απόσπασμα ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ 29.10.2021 έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων