ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΣΔ 2021

Αθήνα, 14-9-2021
Αρ. Πρωτ: 15768

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ σε εκτέλεση της

10-09-2021  Απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.1), καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως και συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για την κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου σύμβασης μίσθωσης  έργου ή/και σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021-2022» με Επ. Υπεύθυνο το Δρ. Δ. Καλογερά, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας Κατάλογου, πιστοποίησης και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP & Radius) (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 22.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

Ο/H επιτυχών/ουσα υποψήφιο/α θα συμμετέχει στο  πακέτο εργασίας:

ΠΕ 2.8 Κατάλογος, πιστοποίηση και εξουσιοδότηση χρηστών (LDAP) με Ειδικότερες εργασίες:

  1. Ανάπτυξη συστήματος στατιστικών και επισκόπησης λειτουργίας υπηρεσίας καταλόγου. Εξαγωγή στοιχείων σε κατάλληλη πλατφόρμα (πχ JSON και logstash). Πιλοτική υλοποίηση διασύνδεσης με ELK stack που αναπτύσσεται από το ΑΠΘ. Διαμόρφωση κατάλληλων dashboards παρακολούθησης.
  2. Επέκταση του slapo-ppolicy overlay module του OpenLDAP για τη διαμόρφωση της επιλογής εγγραφής του pwdFailureTime στη βάση δεδομένων. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί τμήμα του password policy χωρίς το επιπλέον βάρος στην υπηρεσία καταλόγου από την καταγραφή του pwdFailureTime.
  3. Καταγραφή μακροπρόθεσμου accounting στην υπηρεσία RADIUS σε time series DB. Υλοποίηση πιλοτικού και εφόσον οι δοκιμές είναι επιτυχημένες ενσωμάτωση σε παραγωγική λειτουργία.

Ο/H επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α στα τεχνικά δελτία της υπηρεσίας συντηρεί την υπηρεσία και υλοποιεί τις παραπάνω εργασίες και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: Συνεργάτης Υποστήριξης Υπηρεσίας ελέγχου Περιεχομένου content filtering (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός έως 16.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα της θέσης εργασίας

Ο/H επιτυχών/ουσα υποψήφιο/α θα συμμετέχει στο  πακέτο εργασίας:

ΠΕ 2.9 Έλεγχος περιεχομένου web με ειδικότερες εργασίες:

  1. Ανανέωση λογισμικού/εκδόσεων εφαρμογών ελέγχου περιεχομένου: (i) Squidguard και (ii) Squid.
  2. Μετάπτωση συστήματος ελέγχου περιεχομένου DNS σε κεντρικό εικονικό μηχάνημα VM.
  3. Βελτίωση/Επικαιροποίησης του μηχανισμού αποκοπής επιθέσεων λαμβάνοντας από netflow υπόψη :

α) το σχετικό φορτίο της κάθε επίθεσης

β) περιορισμό των γραμμών ACL

γ) δυνατότητα για BGP-flowspec

Συμπράττων:     ΕΠΙΣΕΥ

  • Παραδοτέα:       Π2.9 δ-στ: Αναφορά εργασιών
  • Παράδοση:         31/12/2021, 30/6/2022, 31/12/2022

Ο/H επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α στα τεχνικά δελτία της υπηρεσίας συντηρεί την υπηρεσία και υλοποιεί τις παραπάνω εργασίες και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αναφορικά με πρακτικά, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.