Δελτίο Τύπου

Με δυναμική  ελληνική συμμετοχή ξεκινά το έργο EIFFEL για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

 

Με ελληνικό άρωμα ξεκίνησε τις εργασίες του το ευρωπαϊκό έργο EIFFEL (REVEALING THE ROLE OF GEOSS AS THE DEFAULT DIGITAL PORTAL FOR BUILDING CLIMATE CHANGE ADAPTATION & MITIGATION APPLICATIONS) που φιλοδοξεί να αποτελέσει μοχλό για την προσαρμογή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, συλλέγοντας και αξιοποιώντας τα δεδομένα του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS). 

 

Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Από την ελληνική πλευρά συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο η  ομάδα ISENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της  Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ακόμα πέντε εταίροι: το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Διαβαλκανικο Κέντρο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Αττικής και οι εταιρείες ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε., LIBRA AI Technologies και EDGE IN EARTH OBSERVATION SCIENCES.

 

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν, διαλειτουργικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με τη βοήθεια εργαλείων που βασίζονται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. 

 

Οι βασικοί στόχοι του  EIFFEL αφορούν την:

  • Αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων, διαθέσιμων δεδομένων GEOSS (πρόκειται δεδομένα για προερχόμενα από δορυφόρους, in-situ, μοντελοποίηση κ.α)
  • Ανάπτυξη συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που κατανοεί τη φυσική γλώσσα και χρησιμοποιείται σε εξειδικευμένη μηχανή σημασιολογικής αναζήτηση (semantic search) στα δεδομένα του GEOSS
  • Χρήση τεχνικών επεξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης (Explainable AI) για την ανάπτυξη δεικτών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Συνεισφορά στο νέο GEO Knowledge Hub, το ψηφιακό αποθετήριο που παρέχει πρόσβαση σε γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία GEOSS εφαρμογών .
  • Προώθηση του σχεδιασμού των εφαρμογών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που θα υποβοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε διαφορετικές περιοχές κοινωνικών παροχών GEO, και διενέργεια πιλότων προκειμένου να αναδειχθούν οι καινοτομίες του έργου.

Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους της Αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Συμφωνία του Παρισιού και το πλαίσιο Sendaï για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών.

Tο σύνολο των εργαλείων του Eiffel θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κλιματικές συνθήκες στο πλαίσιο πέντε καινοτόμων πιλότων για την προσαρμογή και άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής σε τομείς όπως η γεωργία, η διαχείριση γής και υδάτων, οι μεταφορές και οι υποδομές μεταφορών, η πρόληψη και διαχείρισης κινδύνου και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

« Το EIFFEL  έρχεται να ενισχύσει την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την παρατήρηση της γης (earth observation), αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δεδομένα και την πρότερη γνώση και εμπλουτίζοντάς την με απλές δραστηριότητες και εργαλεία συλλογής νέων δεδομένων, τα οποία βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, θα παρέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό πολιτικών σχετικά με την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» δηλώνει ο Δρ Αγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. 

 

Η έναρξη του έργου σηματοδοτήθηκε με μία διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων της κοινοπραξίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιουνίου.

Σημειώσεις Συντάκτη

Σύντομη περιγραφή: Το ευρωπαϊκό έργο  EIFFEL θα προσφέρει στην κοινότητα που βασίζεται στην παρατήρηση της γης (earth observation) την πρωτοποριακή ικανότητα εκμετάλλευσης των υφιστάμενων GEOSS και εξωτερικών δεδομένων, με ελάχιστες νέες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων.  Θα σχεδιαστούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα είναι διαλειτουργικές με το GEOSS, χρησιμοποιώντας εργαλεία γνωστικής αναζήτησης και αύξησης μεταδεδομένων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), συμπεριλαμβανομένης της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας.  Αυτά τα εργαλεία θα αξιοποιήσουν προηγμένα γνωστικά χαρακτηριστικά για να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες και να εμπλουτίσουν τα μεταδεδομένα του GEOSS.  Επιπλέον, θα προταθούν νέες μέθοδοι για την αύξηση της χωροχρονικής ανάλυσης των δεδομένων παρατήρησης της γης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των διαφορετικών εφαρμογών του EIFFEL για την  προσαρμογή και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Ημερομηνία έναρξης:  01/06/2021
Διάρκεια:  36 μήνες 
Συνολικό κόστος: 4 999 466.25 €
Συνεισφορά: 4 999 466.25 €
Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ε.Ε. βάσει της συμφωνίας με αριθμό 101003518.
Συντονιστής: Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) 

Δρ. Άγγελος Αμδίτης – Διευθυντής Έρευνας

e-mail: a.amditis@iccs.gr

T: +30-210-300-5896

W: https://i-sense.iccs.gr | https://amditis.iccs.gr

Υπεύθυνος Διάχυσης:  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μίρκα Ρώσση – Υπεύθυνη διάχυσης

e-mail: mrossi@noa.gr 

T: +30-210-3490125

W: https://www.noa.gr/ 

Εταίροι:
Επισκεφθείτε μας στα social media:  Twitter:  @eiffel4climate 

LinkedIn:  eiffel4climate project

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:  Δρ. Άγγελος Αμδίτης

Συντονιστής Έργου, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ, Πρόεδρος ERTICO ITS Europe

e-mail: a.amditis@iccs.gr