ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10365/15.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

Αθήνα, 06-07-2021

Αρ. πρωτ. 11761

                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10365/15.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) προβαίνει στη Ματαίωση της υπ’ αρ. πρωτ. 10365/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ορισμένου Χρόνου ή Συμβάσεων Έργου – Παροχής Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», όπως προβλέπεται στην ως άνω Πρόσκληση.

 

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για τυχόν επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

 

Ιωάννης Βασιλείου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ