ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –11087/28-06-2021

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Τηλ: 00302107724374  Fax: 00302107722456  E-mail:yv@cs.ntua.gr

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία : 28 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –11087/28-06-2021

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: 4 υπολογιστικών συστημάτων με επεξεργαστή 10 πυρήνων και 20 νημάτων, την προμήθεια 18 συστοιχιών registered μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM), μεγέθους 64GB, την προμήθεια 8 μαγνητικών σκληρών δίσκων μεγέθους 3,5”,  χωρητικότητας τουλάχιστον 8TB, συνδεσιμότητας SATA, την προμήθεια 9 δίσκων στερεάς κατάστασης (SSD)  μεγέθους 2,5”, χωρητικότητας τουλάχιστον 3,8TB, συνδεσιμότητας SATA και την προμήθεια 2 τροφοδοτικών αδιάλειπτης λειτουργίας (on-line), Pure Sine Wave, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

 

1, Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών

a.      Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780 Ζωγράφου

b.      Τηλέφωνο: 210 7724 024, Τηλ/πια: 210 7721913, ηλεκτρονική διεύθυνση :www.iccs.gr,  email: episey@central.ntua.grepise

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Προκηρύξεις) : https://www.iccs.gr/blog/category/prokiryxeis/
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί : ΝΠΙΔ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
4. Τίτλος: «SMARTBEAR», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 63/109100
5. Είδος σύμβασης : Προμήθεια.

a.      Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

6. Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης : EL303
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια  4 υπολογιστικών συστημάτων με επεξεργαστή 10 πυρήνων και 20 νημάτων, 18 συστοιχιών registered μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM), μεγέθους 64GB, 8 μαγνητικών σκληρών δίσκων μεγέθους 3,5”, χωρητικότητας τουλάχιστον 8TB, συνδεσιμότητας SATA, προμήθεια 9 δίσκων στερεάς κατάστασης (SSD)  μεγέθους 2,5”, χωρητικότητας τουλάχιστον 3,8TB, συνδεσιμότητας SATA, 2 τροφοδοτικών αδιάλειπτης λειτουργίας (on-line), Pure Sine Wave.
8. Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 

48820000-2 : Eξυπηρετητής

30236111-3:  (Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM)

30200000-1:  (εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες)

31154000-0:  (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος)

9. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
10. Προϋπολογισμός: 30.000,00€, πλέον  ΦΠΑ.
11. Διάρκεια σύμβασης: Έως τέσσερις (4) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης
12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης  για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας  ίσης ή κατώτερης των 30.000,00€.
13. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο: «SMARTBEAR», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/109100, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Δ. Κουτσούρη. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 63/109100 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.
14. Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών:
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του ΕΠΙΣΕΥ

Την Δευτέρα  12/07/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28/06/2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.: Οι προσφορές υποβάλλονται, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρθηκε άνωθεν, σε φάκελο. Στο φάκελο προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

·        ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

·        ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

·        ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,

15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική.
16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Δικαίωμα συμμετοχής: 1.      Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

a.       κράτος-μέλος της Ένωσης,

b.       κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

c.       τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

d.      σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

e.      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφήγια την υποβολή προσφοράς.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

18. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
19. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016.
20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
21. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

a.       δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

b.       δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

c.      Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

d.      Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικάμέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

e.      Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

 

 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν φάκελο με βοηθητικά αρχεία πατώντας εδώ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛ.4

  1. Αναφορικά με το SS1.3 η Aπαίτηση είναι όχι
  2. Tα SS2, SS3, SS4, SS5 πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους
  3. Το ορθό ποσό στην σελ. 4 είναι 30.000,00€ άνευ ΦΠΑ

 

Στις πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρεται λάθος  συνεργάτης μας, ο κ. Χάρης Ζερβός.

 

Για πληροφορίες και τυχόν ερωτήματα απευθύνεστε στον κ. Ιωάννη Κουρή:

τηλ. +30 210 7722382,

email : ikouris@biomed.ntua.gr

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΕΥ

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

 

Ιωάννης Βασιλείου

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ