ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

 

Αθήνα, 15-6-2021
Αρ. Πρωτ: 10365

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την ανάκληση και ορθή επανάληψη της

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ», κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 6511912 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ι ωάννη Βασιλείου το οποίο χρηματοδοτείται  από το Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΕΜΠ και ΕΠΙΣΕΥ (Απόφαση Συγκλήτου 21-04-2000, θέμα: 5ο), με αντικείμενο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»,  κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων του ΠΔ 271/1989, του Ν. 2038/1992 και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης και στο δεσμό

 

Απόφαση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο δεσμό.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: (2 ΑΤΟΜΑ): Διοικητικός Υπάλληλος

Θέση:  Υποστήριξη στο Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΜΠ

Διάρκεια: έως 31.12.2021, με δυνατότητα παράτασης για 3 επιπλέον έτη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου.
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη, εργασιακή εμπειρία, σχετική με το αντικείμενο της θέσης.
 • Αποδεδειγμένη εξάμηνη, εργασιακή εμπειρία σχετική με τεχνική υποστήριξη χρηστών, Η/Υ και περιφερειακών συσκευών.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψήφιους.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εργασιακή Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, πέραν της υποχρεωτικής.
 • Πρωτοβουλία, προθυμία, εργατικότητα, εχεμύθεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητεςΑποδεδειγμένη εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης Windows Server 2016 ή 2019 (εγκατάσταση [installation], διαμόρφωση [configuration], δικτύωση [networking], Identity [Domain Server, Active Directory]).
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Windows Server (2012,2016,2019)
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης VMWare 6
 • Εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Veeam 9 ή νεότερο.
 • Εργασιακή εμπειρία σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων Oracle ή Ms SQL Server
 • Εργασιακή εμπειρία σε Microsoft Desktop Operating systems (Ms Windows 7,10)
 • Εργασιακή εμπειρία σε Microsoft Office Suite (Ms Office 10 ή νεότερο & 365).
 • Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση δικτύων (switches, firewalls, routers, VLANs)
 • Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση κεντρικής υποδομής λογισμικού ασφαλείας (Kaspersky, Bitdefender ή άλλο)